• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

Yeni Ford Ranger
Yeni Ford Ranger, en cayd?r?c? ?artlarda, a??r? so?uk ve s?cak alt?nda, dünyan?n en ?etin arazilerinde ?dün verilmeden test edildi. Ve ?nüne ??kacak her türlü gü?lü?ün üstesinden gelmeye haz?r.

Yeni Ford Ranger, dünyan?n en titiz uzmanlar? taraf?ndan test edildi ve arac?m?z uzmanlar?n oylar?yla 2013 Uluslararas? Pick-up ?dülüne lay?k g?rüldü. Yeni Ranger, dünyan?n ?nde gelen otomobil yazarlar?n?n oy birli?iyle, ikincili?i ve ü?ücünlü?ü kazanan ara?lara verilen puanlar?n toplam?ndan daha yüksek puan ald?.

Geli?mi? Duratorq dizel motor serisi sayesinde, Yeni Ford Ranger 4x4 ve 4x2 modelleri ?nceki modellerden ?ok daha gü?lü.

Bu gü?le, 1.336 kg yük ta??man?za ve 3.350 kg r?mork ?ekmenize yard?mc? oluyor; ayn? zamanda, daha fazla yak?t tasarrufu yaparak cebinizi de dü?ünüyor.

Ford Ranger, her yere gidebilen ve her i?i yapabilen bir pick-up ara? olarak sayg?nl?k kazand?.

Yeni Ranger tasar?m, performans ve teknoloji geli?tirmesi ile bu sayg?nl??? daha da art?r?yor.

Kan?tlanm?? kullan?m kolayl??? ve sürü? keyfi ?zelli?i ola?anüstü performans ve yak?t verimlili?i, bir dizi harika teknoloji ve geli?mi? tasar?m ile bütünle?iyor.

Her araziye uygun se?ilebilir ?eki? gücü: 4x2 (2H), 4x4 (4H ve 4L)

Normal sürü? i?in 4x2 (2H), k?tü yüzeylerde ve ?amurlu parkurlarda 4x4 A??r Devir Takviyesi (4H) ve ger?ekten zorlu arazi ko?ullar? i?in 4x4 Dü?ük Devir Takviyesi (4L).

Elektronik bir sistem olan ESOF sayesinde, seyir halindeyken 4x2 ve 4x4 A??r Devir Takviyesi aras?nda ge?i? yap?labiliyor.

Yeni Ford Ranger, en cayd?r?c? ?artlarda, a??r? so?uk ve s?cak alt?nda, dünyan?n en ?etin arazilerinde ?dün verilmeden test edildi. Ve ?nüne ??kacak her türlü gü?lü?ün üstesinden gelmeye haz?r.
Detaylar

Yeni Ford Ranger, en cayd?r?c? ?artlarda, a??r? so?uk ve s?cak alt?nda, dünyan?n en ?etin arazilerinde ?dün verilmeden test edildi. Ve ?nüne ??kacak her türlü gü?lü?ün üstesinden gelmeye haz?r.

Detaylar
?? Tasar?m
Ford Ranger'?n kabini daha ?a?da?, daha teknolojik ?zelliklere ve daha fazla güven veren sa?lam bir pick up kamyonet yap?s?na sahip. üstün kaliteli dayan?kl? malzemeler ve kullan??l? ?zellikleri kar??lamak üzere ?zel olarak se?ilmi?tir. Ford Ranger arac?n?z? en zorlu i? ko?ullar?nda bile güvenle kullanabilmeniz i?in, tüm malzemeler zorlu testlerden ge?irilmi? ve kalitesini ispat etmi?tir.
?? Tasar?m
Ford Ranger'?n kabini daha ?a?da?, daha teknolojik ?zelliklere ve daha fazla güven veren sa?lam bir pick up kamyonet yap?s?na sahip.
Detaylar
?? Tasar?m

Ford Ranger'?n kabini daha ?a?da?, daha teknolojik ?zelliklere ve daha fazla güven veren sa?lam bir pick up kamyonet yap?s?na sahip.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源