• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

Yeni BMW M6 Coupé
DI? G?RüNü?üYLE ?EK?C?. ?? MEKANIYLA KEY?FL?.

Geni?. Gü?lü. Dinamik. BMW X6, bir X modelinin sa?lam duru?u ve bir coupé otomobilin sportifli?ini bir araya getirir. Hakim ?n b?lüm, arkas?nda yatan gücü hissettiren ?arp?c? hava giri?lerine sahiptir.

Büyük, sportif ?ekle sahip ?ift b?brek ?zgaralar, otomobilin d?? k?sm?ndaki geni? bi?imde yerle?tirilmi? ?ift farlar ve sis farlar? taraf?ndan yarat?lan üstünlük havas?yla atletik tavr? ?ne ??kar?r. Yandan bak?ld???nda, sportif ve coupé stilinde silüeti ?n plana ??kar. G?rünümü pencerelerin premium krom ?er?eveleri ile optik olarak ?evrelenmi?tir. Bu a??dan bak?ld???nda BMW X6'n?n aktif tasar?m dili an?nda fark edilir: Benzersiz karakter ?izgilerinin ilk b?lümü gü?lü bi?imde ?ekillendirilmi? ?n tekerlek muhafazas?ndan arka kap? kollar?na uzan?r. ?kinci b?lüm ise arka tekerlek muhafazas?ndan ba?layarak otomobilin arkas?na do?ru ?ok ??k bir ?ekilde incelir. BMW X6'n?n dinamik yap?s? yatay ?izgilerin otomobilin sa?lam duru?unu vurgulad???, etkileyici ?ekilde geni? olan arka k?s?mda daha belirgindir. BMW X6, tüm s?n?rlar? a?maya haz?rd?r.

Tutku, rakamlarla ifade edilebilir. Ancak, 560bg ve 0-100km/sa aras?n? 4,2 saniyede kat etmesi, BMW M6 Coupé’nin büyüsünü meydana getiren ?zelliklerin yaln?zca bir b?lümüdür.
Detaylar

Tutku, rakamlarla ifade edilebilir. Ancak, 560bg ve 0-100km/sa aras?n? 4,2 saniyede kat etmesi, BMW M6 Coupé’nin büyüsünü meydana getiren ?zelliklerin yaln?zca bir b?lümüdür.

Detaylar

Yak?t tüketimi, AB 80/1268/EWG taraf?ndan belirlenen standart sürü? normlar?na g?re saptan?r. Bu de?er; sürü? tarz?, yükleme, yol ?artlar?, trafik yo?unlu?u ve ak???, hava ?artlar?, lastik hava bas?nc? gibi bir?ok fakt?rle ili?kili olan ortalama yak?t tüketimi de?eriyle ayn? de?ildir.
Detaylar

Yak?t tüketimi, AB 80/1268/EWG taraf?ndan belirlenen standart sürü? normlar?na g?re saptan?r. Bu de?er; sürü? tarz?, yükleme, yol ?artlar?, trafik yo?unlu?u ve ak???, hava ?artlar?, lastik hava bas?nc? gibi bir?ok fakt?rle ili?kili olan ortalama yak?t tüketimi de?eriyle ayn? de?ildir.

唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源