• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

Yeni BMW M4 Coupé
MAK?NEYLE B?R OLMAK.
Tasar?m

G?ze Hitap Eden Motor Sporlar?.

D?? Tasar?m
Gücün yans?mas?. BMW M4 Coupé'nin s?n?rs?z gücü her ayr?nt?da g?zler ?nündedir. Dikkat ?ekici ?n hava giri?leri yüksek performansl? seyahatler s?ras?nda M motoru so?utan ola?anüstü hava miktar?n? yans?t?r.

Motor kapa?? bombesi, turbo motorun kasl? hatlar?n? ?izer. Uzun motor kapa??, saf sportifli?i yans?tan atletik bir coupé ?izginin ba?lang?c?d?r. Hava Perdesi ve Havaland?rma aerodinamik bir stil katar. ?ift ?ubuklu M b?brek ?zgaralar?n yan? s?ra M yan solunga?lar, M d?? aynalar veya M ikiz egzoz ??k???, BMW M4 Coupé'nin dinamik g?rünümünü tamamlar.

Arka k?s?mda ay?rt edilir sese sahip d?rt egzoz ??k??? bu otomobilin teknoloji, tasar?m alan?nda ve ?zellikle de yoldaki üstün performans?n? temsil eder.

D?? Tasar?m
Gücün yans?mas?. BMW M4 Coupé'nin s?n?rs?z gücü her ayr?nt?da g?zler ?nündedir. Dikkat ?ekici ?n hava giri?leri yüksek performansl? seyahatler s?ras?nda M motoru so?utan ola?anüstü hava miktar?n? yans?t?r.
Detaylar
D?? Tasar?m

Gücün yans?mas?. BMW M4 Coupé'nin s?n?rs?z gücü her ayr?nt?da g?zler ?nündedir. Dikkat ?ekici ?n hava giri?leri yüksek performansl? seyahatler s?ras?nda M motoru so?utan ola?anüstü hava miktar?n? yans?t?r.

Detaylar
?? Tasar?m
Otomobilin i?inde, yeniden geli?tirilmi? M koltuklar deniz kabu?u ?ekli ve ayd?nlat?lm?? M logosuyla sürücü ve ?n yolcuyu bekler.

Koltuklar?n mükemmel yan dengesi ve ak?ll? ergonomik yap?s?, sürücünün otomobille bütünle?mesine olanak sa?lar. Kokpitte tüm kumanda elemanlar? sürücü odakl? yerle?tirilmi?tir ve k?sa süre i?erisinde son derece hassas ?ekilde ?al??t?r?labilir. Yar?? otomobili g?rünümünde yuvarlak bir g?sterge kadran?, M deri direksiyon ve M vites kolu g?rünümü tamamlar. BMW M4 Coupé, s?n?rlar? yeniden belirlemek i?in yarat?ld?.

?? Tasar?m
Otomobilin i?inde, yeniden geli?tirilmi? M koltuklar deniz kabu?u ?ekli ve ayd?nlat?lm?? M logosuyla sürücü ve ?n yolcuyu bekler.
Detaylar
?? Tasar?m

Otomobilin i?inde, yeniden geli?tirilmi? M koltuklar deniz kabu?u ?ekli ve ayd?nlat?lm?? M logosuyla sürücü ve ?n yolcuyu bekler.

Detaylar
M d?? aynalar

Aerodinamik olarak optimize edilmi? olan M d?? aynalar, sportif ve dinamik M tasar?m?n?n ?nemli bir par?as?n? olu?turur.

G?vdeden iki ??k destekle ayr?lan d?? aynalar hem tasar?m sembolü haline gelmi?tir, hem de hassas bir bile?enin yüksek teknik standartlar?n? yans?t?r. Ek ?effaf LED sinyal lambalar? uzun, dar bir oluk i?ine yerle?tirilmi?tir.

M d?? aynalar

Aerodinamik olarak optimize edilmi? olan M d?? aynalar, sportif ve dinamik M tasar?m?n?n ?nemli bir par?as?n? olu?turur.

Detaylar
M koltuklar

M koltuklar dinamik sürü? s?ras?nda kusursuz ergonomi ve g?vde deste?i ile ?n plana ??kar. Belirgin ve i?levsel karakteri omuz k?sm?nda yer alan ayd?nlat?lm?? M logosu ile vurgulan?r.

Konturlu kenarlar, entegre ba? dayamalar, s?rtl?k ve koltukta yükseltilmi? k?s?mlar?n yan? s?ra, koltuk geni?li?i ayarlamas? ve bel deste?i gibi ?e?itli ?zellikler M koltuklar?n motor sporlar? karakterine katk?da bulunur.

M koltuklar?n toplam hafif yap?s? da otomobilin a??rl???n? azalt?r. Benzer ?ekilde, mekanik ve manuel koltuk ayar? otomobilin kütlesini en aza indirmeye yard?mc? olur. Orta konsolda yer alan diz yast???, dinamik sürü? s?ras?nda daha iyi yan destek sunar. Derin yerle?ime sahip koltuklar, otomobilin a??rl?k merkezini al?alt?r ve dinamik sürü? s?ras?nda tepki h?z?n? iyile?tirir.

M koltuklar

M koltuklar dinamik sürü? s?ras?nda kusursuz ergonomi ve g?vde deste?i ile ?n plana ??kar. Belirgin ve i?levsel karakteri omuz k?sm?nda yer alan ayd?nlat?lm?? M logosu ile vurgulan?r.

Detaylar
Jantlar

BMW M4 Coupé’nin yeniden geli?tirilen ve a??rl??? optimize edilen jantlar? hem ?ekicidir hem de karakterini ifade eder.

Standart 18 in?, V kollu Demir Grisi M hafif ala??m jantlar bile bu karakteri a??k?a belli eder. 19 in?, ?ift kollu, M hafif ala??m jantlar opsiyonel olarak Demir Grisi veya Siyah renklerde sunulur ve gü?lü M Karbon Seramik Fren Sisteminin veya M logolu M bile?ik frenlerin bir miktar g?rünmesini sa?lar.

Se?iminiz ne olursa olsun maksimum ?eki? dengesi garantilidir. BMW M4 Coupé’nin standart karma lastikleri arka b?lümün kasl? g?rünümünü vurgulaman?n yan? s?ra otomobilin kolayl?kla y?nlendirilebilmesini ve tutu?u sa?lar.

Jantlar

BMW M4 Coupé'nin yeniden geli?tirilen ve a??rl??? optimize edilen jantlar? hem ?ekicidir hem de karakterini ifade eder.

Detaylar
Kokpit.

S?n?rlar? zorlayabilmek i?in, mutlak güce sahip olmal?s?n?z. Bu sebeple BMW M4 Coupé kokpitindeki tüm i?levler do?rudan ve sezgisel olarak eri?ilebilecek ?ekilde yerle?tirilmi?tir.

Merkezinde ise M deri direksiyon yer al?r. Burada ki?iselle?tirilmi? otomobil ayar?n?z? ve M ?ift debriyajl? ?anz?mana sahip modellerde vites kanat??klar?n? etkinle?tirmek i?in M Drive dü?melerini bulabilirsiniz.

M tasar?m?na sahip g?sterge paneli otomobilin sportif karakterini daha da vurgular. M ailesine ?zel ekran?yla BMW Head-Up Display gibi son teknolojiye sahip yenilik?i ?zellikler, sürü? s?ras?nda tüm ?nemli bilgilerin g?zünüzün ?nünde olmas?n? sa?lar. B?ylece g?zünüzü yoldan ay?rman?za gerek kalmaz ve sportif sürü?e odaklanabilirsiniz.

Kokpit.

S?n?rlar? zorlayabilmek i?in, mutlak güce sahip olmal?s?n?z. Bu sebeple BMW M4 Coupé kokpitindeki tüm i?levler do?rudan ve sezgisel olarak eri?ilebilecek ?ekilde yerle?tirilmi?tir.

Detaylar
BMW Individual

Ki?ili?in benzersizli?i her bir ayr?nt?da g?rülür. ??te ger?ek ayr?cal???n ?zü. Kusursuzluk aray???nda kendinizi ifade edin.

Hareketsiz haldeyken bile üstünlü?ünü yans?t?r. BMW Individual, BMW M4 Coupé i?in ?e?itli ?zel renk se?enekleri sunar. Sekiz etkileyici renkten biri metalik Parlak Beyaz’d?r. ?peksi mat kaplamas? ile BMW Individual boya etkileyici ?izgiler üzerinde k?ra?? havas? verecek ?ekilde uzan?r. I???? da??tan beyaz yüzeyi, BMW M4 Coupé’nin sportif g?rünümünü daha da vurgular. (Temmuz 2014’ten itibaren pazara sunulmas? beklenmektedir. Mat renk se?enekleri 2015’ten itibaren sunulacakt?r.)

Be?inci nesil i?in en yüksek de?erlere hayat veren BMW Individual hindistan cevizi ince tanecikli Merino deri fark edilir hassas yap?s? ve davetkar, yumu?ak g?rünümüyle etkileyicidir. Bu renkle birlikte, her zaman size uyan bir renk bulabilmeniz i?in Opal Beyaz?ndan Hindistan Cevizi ve Cohiba Kahverengisine kadar hayranl?k verici bir renk spektrumu mevcuttur. (2015’ten itibaren pazara sunulmas? beklenmektedir)

Her detayda el i??ili?inin mükemmelli?ini yans?tan Kül Tanecikli Beyaz i? kaplama son derece cazip bir kontrast sunar. Elle se?ilen bu kaliteli ah?ap yap?s?yla memnuniyet verir ve i? tasar?ma benzersiz bir ??kl?k kazand?r?r. Karakterli iki ah?ap kaplamaya alternatif olarak parlak yüzeyi yaln?zca ?nde gelen piyano üreticilerinin ürünleriyle boy ?l?ü?ebilecek Piyano Siyah? i? kaplama mevcuttur.

Deri kapl? BMW Individual g?sterge paneli s?z konusu kalite oldu?unda i? tasar?m? g?zleri yormadan yeni bir boyuta ta??r.

G?rebilece?iniz ve hissedebilece?iniz renk vurgular?. BMW Individual kontrast diki?ler ??kl???n en yüksek ifadesidir ve Siyah Merino derinin ince tanecikli yap?s?n? vurgular. D?rt renk se?ene?i mevcuttur: Sakhir Turuncusu, Silverstone, Sar? veya Mavi. (2015’ten itibaren pazara sunulmas? beklenmektedir)

BMW Individual

Ki?ili?in benzersizli?i her bir ayr?nt?da g?rülür. ??te ger?ek ayr?cal???n ?zü. Kusursuzluk aray???nda kendinizi ifade edin.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源