• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

Yeni BMW M3 Sedan
MAK?NEYLE B?R OLMAK.
Tasar?m

Motor Sporlar? ??in ?deal.

D?? Tasar?m
?n k?s?mdaki büyük hava giri?leri, BMW M3 Sedan'?n M mühendisleri taraf?ndan maksimum performans i?in geli?tirildi?ini ilk bak??ta g?sterir.

LED farlar?n odaklanm?? karakteri, bu izlenimi daha da vurgular. B?brek ?zgaralar?n siyah ?ift ?ubuklar? M amblemi ile g?z al?c? ?ekilde tamamlan?r.

Otomobilin yan g?rünümü, form ve i?levi tipik M stilinde bir araya getirir. Kavisli tavan ?izgisi, yüksek performansl? bir spor otomobil karakteri ile d?rt kap?l? sedan siluetini birle?tirir. Siyah karbon tavan?, otomobile yola daha yak?n bir g?rünüm verirken, genel a??rl???n? azalt?r ve a??rl?k merkezini al?altarak daha sportif bir sürü? sa?lar. M solunga?lar ile Hava Perdesi ve Havaland?rma, otomobilin ?izgilerine aerodinamik bir stil kazand?r?r.

Arka k?s?mda ay?rt edilir sese sahip d?rt konik egzoz ??k???, otomobilin teknoloji, tasar?m alan?nda ve ?zellikle de yolda üstün performans?n? temsil eder.

D?? Tasar?m
?n k?s?mdaki büyük hava giri?leri, BMW M3 Sedan'?n M mühendisleri taraf?ndan maksimum performans i?in geli?tirildi?ini ilk bak??ta g?sterir.
Detaylar
D?? Tasar?m

?n k?s?mdaki büyük hava giri?leri, BMW M3 Sedan'?n M mühendisleri taraf?ndan maksimum performans i?in geli?tirildi?ini ilk bak??ta g?sterir.

Detaylar
?? Tasar?m
BMW M4 Sedan'?n motor sporlar? karakteri, ayn? ?ekilde i? tasar?mda da kendini g?sterir. I??kl? M logolar? ile kabuk bi?imli yeni M koltuklar, mükemmel ergonomi ve yanal stabilite sunar.

Koltuklar, en dinamik sürü? ko?ullar?nda bile sürücü odakl? tipik M tasar?m? ile sürücü ve otomobil aras?ndaki do?rudan ba?lant?y? peki?tirir. G?sterge paneli ile merkez konsol aras?ndaki ak?c? bütünlük, sürücüyü kokpitin odak noktas? haline getirir. Yüksek kaliteli alüminyum yüzeyler ile birlikte bu sportif karakterli ve ileri teknolojili ortam, sürücüyü direksiyon ba??na ge?er ge?mez heyecanland?r?r. Kokpitte yerinizi ald???n?z anda, ola?anüstü bir sürü? deneyimine haz?r oldu?unuzu hissedersiniz.

?? Tasar?m
BMW M4 Sedan'?n motor sporlar? karakteri, ayn? ?ekilde i? tasar?mda da kendini g?sterir. I??kl? M logolar? ile kabuk bi?imli yeni M koltuklar, mükemmel ergonomi ve yanal stabilite sunar.
Detaylar
?? Tasar?m

BMW M4 Sedan'?n motor sporlar? karakteri, ayn? ?ekilde i? tasar?mda da kendini g?sterir. I??kl? M logolar? ile kabuk bi?imli yeni M koltuklar, mükemmel ergonomi ve yanal stabilite sunar.

Detaylar
M d?? aynalar

Aerodinamik olarak optimize edilmi? olan M d?? aynalar, sportif ve dinamik M tasar?m?n?n ?nemli bir par?as?n? olu?turur.

G?vdeden iki ??k destekle ayr?lan d?? aynalar hem tasar?m sembolü haline gelmi?tir, hem de hassas bir bile?enin yüksek teknik standartlar?n? yans?t?r. Ek ?effaf LED sinyal lambalar? uzun, dar bir kanal i?ine yerle?tirilmi?tir.

M d?? aynalar

Aerodinamik olarak optimize edilmi? olan M d?? aynalar, sportif ve dinamik M tasar?m?n?n ?nemli bir par?as?n? olu?turur.

Detaylar
M Koltuklar

M koltuklar dinamik sürü? s?ras?nda kusursuz ergonomi ve g?vde deste?i ile ?n plana ??kar. Belirgin ve i?levsel karakteri omuz k?sm?nda yer alan ayd?nlat?lm?? M logosu ile vurgulan?r.

Konturlu kenarlar, entegre ba? dayamalar, s?rtl?k ve koltukta yükseltilmi? k?s?mlar?n yan? s?ra, koltuk geni?li?i ayarlamas? ve bel deste?i gibi ?e?itli ?zellikler M koltuklar?n motor sporlar? karakterine katk?da bulunur.

M koltuklar?n toplam hafif yap?s? da otomobilin a??rl???n? azalt?r. Benzer ?ekilde, mekanik ve manuel koltuk ayar? otomobilin kütlesini en aza indirmeye yard?mc? olur. Orta konsolda yer alan diz yast???, dinamik sürü? s?ras?nda daha iyi yan destek sunar. Derin yerle?ime sahip koltuklar, otomobilin a??rl?k merkezini al?alt?r ve dinamik sürü? s?ras?nda tepki h?z?n? iyile?tirir.

M Koltuklar

M koltuklar dinamik sürü? s?ras?nda kusursuz ergonomi ve g?vde deste?i ile ?n plana ??kar. Belirgin ve i?levsel karakteri omuz k?sm?nda yer alan ayd?nlat?lm?? M logosu ile vurgulan?r.

Detaylar
Jantlar

BMW M3 Sedan’?n yeniden geli?tirilen ve a??rl??? optimize edilen jantlar? hem ?ekicidir hem de karakterini ifade eder.

Standart 18 in?, V kollu Demir Grisi M hafif ala??m jantlar bile bu karakteri a??k?a belli eder. 19 in?, ?ift kollu, M hafif ala??m jantlar opsiyonel olarak Demir Grisi veya Siyah renklerde sunulur ve gü?lü M Karbon Seramik Fren Sisteminin veya M logolu M bile?ik frenlerin bir miktar g?rünmesini sa?lar.

Se?iminiz ne olursa olsun maksimum ?eki? dengesi garantilidir. BMW M3 Sedan’?n standart karma lastikleri arka b?lümün kasl? g?rünümünü vurgulaman?n yan? s?ra otomobilin kolayl?kla y?nlendirilebilmesini ve tutu?u sa?lar.

Jantlar

BMW M3 Sedan'?n yeniden geli?tirilen ve a??rl??? optimize edilen jantlar? hem ?ekicidir hem de karakterini ifade eder.

Detaylar
Kokpit

S?n?rlar? zorlayabilmek i?in, mutlak güce sahip olmal?s?n?z. Bu sebeple BMW M3 Sedan kokpitindeki tüm i?levler do?rudan ve sezgisel olarak eri?ilebilecek ?ekilde yerle?tirilmi?tir.

Merkezinde ise M deri direksiyon yer al?r. Burada ki?iselle?tirilmi? otomobil ayar?n?z? ve M ?ift debriyajl? ?anz?mana sahip modellerde vites kanat??klar?n? etkinle?tirmek i?in M Drive dü?melerini bulabilirsiniz.

M tasar?m?na sahip g?sterge paneli otomobilin sportif karakterini daha da vurgular. M ailesine ?zel ekran?yla BMW Head-Up Display gibi son teknolojiye sahip yenilik?i ?zellikler, sürü? s?ras?nda tüm ?nemli bilgilerin g?zünüzün ?nünde olmas?n? sa?lar. B?ylece g?zünüzü yoldan ay?rman?za gerek kalmaz ve sportif sürü?e odaklanabilirsiniz.

Kokpit

S?n?rlar? zorlayabilmek i?in, mutlak güce sahip olmal?s?n?z. Bu sebeple BMW M3 Sedan kokpitindeki tüm i?levler do?rudan ve sezgisel olarak eri?ilebilecek ?ekilde yerle?tirilmi?tir.

Detaylar
BMW Individual

Ki?ili?in benzersizli?i her bir ayr?nt?da g?rülür. ??te ger?ek ayr?cal???n ?zü. Kusursuzluk aray???nda kendinizi ifade edin.

Dikkatleri üzerinde toplayan efsane BMW Individual, BMW M3 Sedan i?in farkl? renklerden olu?an se?kin bir yelpaze sunuyor. Sekiz etkileyici renkten biri de metalik Azurit Siyah. Azurit kristallerinden esinlenen bu BMW Individual g?vde rengine dü?en ???k, derin siyah yüzeyde e?siz bir mavi spektrum halinde yay?l?r. (Temmuz 2014’ten itibaren pazara sunulmas? beklenmektedir. Mat renk se?ene?i 2015’ten itibaren sunulacakt?r.)

BMW Individual ince taneli Amaro Kahverengisi Merino deri, kadife yumu?akl??? ve belirgin ince yap?s?yla, bu mükemmellik efsanesine yaln?zca titiz hammadde se?imiyle elde edilebilecek bir boyut katar. Bu renkle birlikte, her zaman size uyan bir renk bulabilmeniz i?in Opal Beyaz?ndan Hindistan Cevizi ve Cohiba Kahverengisine kadar hayranl?k verici bir renk spektrumu mevcuttur. (Temmuz 2014’ten itibaren pazara sunulmas? beklenmektedir.)

BMW Individual A??k Kestane i? kaplama, ?zenle se?ilmi? ah?ap dokusuyla i? mekan? sofistike bir tarzda tamamlayarak, zamana meydan okuyan bir se?kinlik sunar. Karakterli iki ah?ap kaplamaya alternatif olarak, parlak yüzeyi yaln?zca ?nde gelen piyano üreticilerinin ürünleriyle boy ?l?ü?ebilecek Piyano Siyah? i? kaplama se?ene?i mevcuttur.

Deri kapl? BMW Individual g?sterge paneli s?z konusu kalite oldu?unda i? tasar?m? g?zleri yormadan yeni bir boyuta ta??r. G?rebilece?iniz ve hissedebilece?iniz renk vurgular?. BMW Individual kontrast diki?ler ??kl???n en yüksek ifadesidir ve Siyah Merino derinin ince tanecikli yap?s?n? vurgular. D?rt renk se?ene?i mevcuttur: Sakhir Turuncusu, Silverstone, Sar? veya Mavi.

BMW Individual

Ki?ili?in benzersizli?i her bir ayr?nt?da g?rülür. ??te ger?ek ayr?cal???n ?zü. Kusursuzluk aray???nda kendinizi ifade edin.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源