• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

VESPA PX 150
?zellikler

Dünyan?n en ünlü scooter?n?n ge?mi? ile günümüz aras?ndaki ba?lant?y? simgeleyen PX, yenilenen tasar?m? ve donan?m?yla tekrar sokaklarda. ?lk piyasaya ??kan PX modelinden itibaren otuz ü? y?l ge?mesine ra?men efsane hi?bir zaman sona ermedi. Otuz ü? y?lda tüm dünyada sat?lan 3.000.000'dan fazla PX'in büyük bir k?sm? halen dünya sokaklar?nda geziyor. Bu yanl?zca scooter?n ünlü sa?laml???n?n ve güvenlirli?inin de?il ayn? zamanda her Vespa ile sahibi aras?nda kurulan sa?lam bir ba??n kanat?d?r.

?zellikler

Vespa PX revize edilmi? teknik i?eri?i ve tarz?yla g?z kama?t?r?yor. Benzersiz stili, en a??r emisyon standartlar?na uyum sa?layan motor ve klasik d?rt vites transmisyon ?zellikleri, Vespa PX'i se?kin ve benzersiz k?l?yor. Mevcut Vespa serilerinde, PX, gidonda d?rt vitesli transmisyon sunan tek modelidir. Tüm modan?n ?nüne ge?en belirgin tasar?m?yla, hayranlar? i?in ger?ek bir gerekliliktir.

Tasar?m

Vespa PX, otuz y?ldan uzun süredir ba?ar?s?nda belirleyici olan sade ve ??k temel ?izgilerinin tamam?n? korumaktad?r. Belirgin tarz, fonksiyonellik ve kullan?m kolayl???, ?elik kaportan?n efsane sa?laml???, basit ve dayan?kl? motorun güvenirli?i PX'in gü?lü y?nlerindendir. PX'te yanl?zca retro stilin keyfini ??karmazs?n?z, mükemmel enstrüman paneli tasar?m?, ??k far ve sinyal lambalar? ile sürü? konforunu da ya?ars?n?z.

Teknik Detaylar

Vespa karakterinin yap?sal bir par?as? olan helezon yay ve ?ift etkili hidrolik ?ok emici ile ?al???r. Arkada, süspansiyon bile?enleri, ayn? zamanda sal?n?m kolu i?levi g?ren motor, transmisyon haznesine ba?l?d?r. 10`` tekerlekte, 3.50`` lastikler bulunmaktad?r. 200 mm paslanmaz ?elik ?n disk freni, mükemmel modülabilite i?in, arkada, gü?lü ve güvenilir bir 150 mm kampanal? fren ile tamamlanmaktad?r. K?sacas? PX'in se?ilmesi, toplam sürü? zevkinin se?ilmesi anlam?na gelir.

?zellikler
PX 150 ?zelliklerini incelemek i?in t?klay?n.
Detaylar
?zellikler

PX 150 ?zelliklerini incelemek i?in t?klay?n.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源