• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

MP3 Business 300
Genel ?zellikler
Piaggio MP3'ün daha metropolit versiyonu yollara ??kt?. 300cc motora sahip olan model, yenilenen ?zellikleriyle ü? tekerlekli türünün en iyisi olmaya aday.

?evikli?i, hafifli?i ve kolay hakimiyetiyle yüksek performans ve 300cc motora g?re dü?ük yak?t tüketimi sunuyor. ABS ve ASR sistemleri sayesinde maksimum emniyet vaat ederken, sürücü ve yolcu i?in ola?anüstü konfor, yepyeni ve benzersiz tarz?yla mükemmel yük kapasitesi de bu arac? tercih sebeplerinden biri.

300cc versiyonu yenilenmi? Piaggio Mp3'ün tüm estetik ve teknik ?zelliklerini ta??rken bunlara e?lik eden yüksek performansl? motor ve dü?ük yak?t tüketimiyle benzerleriyle yar??ta bir ad?m ?ne ??k?yor. Piaggio MP3 bir yandan ?ehir i?inde sürekli dur kalklarda h?zlanma a??s?ndan mükemmel ??züm sunarken bir yandan da uzun mesafeleri tam anlam?yla konforlu bir ?ekilde kat etmeyi sa?layan otoyol sürü? ?zelliklerine sahiptir.

Piaggio MP3 yeni mimarisiyle iki ?nemli ihtiyaca yan?t veriyor: dinamik ?zellikler ve emniyet standartlar?. Bu ?ekilde sürücü ve yolcu konforu a??s?ndan ?imdiye dek yap?lm?? en mükemmel standard? sunuyor.

?zenli bir ?ekilde tamamen yeni bir stil kazand?r?lan ara? daha konforlu bir bini? sunuyor. Oturma yeri de art?k daha g?steri?li: ?nceki nesil Piaggio Mp3'e g?re bir art? olarak iki ki?inin oturabilece?i kadar düz ve konforlu. Daha fazla uzat?labilen ve rahat b?rak?labilen bacaklar?n konumundan ba?layarak ergonomik avantajlar da sürücüye rahatl?k sa?l?yor. Arabaya alternatif olarak dü?ünülen yeni nesil Piaggio Mp3 ayn? zamanda daha fazla yer ve daha rahat oturma pozisyonu ile ilave yolcu konforunu da vaat ediyor. 12 volt'luk priz, i? lamba ve d??emesiyle oturma yerinin alt?ndaki daha geni? b?lme daha fazla kullan?labilmesi i?in yeniden tasarland?.

Yeni Piaggio Mp3 ayn? zamanda dünyada ABS fren sistemi ve entegre ?eki? kontrolü donan?ml? ilk ü? tekerlekli scooter'd?r. ASR kolayca kapat?labilir ve kaygan veya ?slak yollarda ve bozuk yüzeylerde her ko?ulda mükemmel arka lastik ve yol tutu?u i?in arka tekerle?in kaymas?n? ?nleyerek emniyet sa?lar. Piaggio Group, yar?? deneyiminden yola ??karak kendi geli?tirdi?i ve sonra ?ehirli ara?lara adapte edip kurdu?u teknolojiyle scooter'da arka tekerlek ?eki? kontrolü kullanan ilk üreticidir.

ABS sistemi aktif emniyeti en üst düzeye ??kar?r ve fren kaynakl? tekerlek kilitlenmesini ?nleyerek her zaman ara?ta tam kontrol sa?lar. Piaggio Mp3 i?in ?zel olarak geli?tirilen Continental kontrol birimi ve yol tutu?u kayb? olmamas? i?in ayr? ayr? sadece fren gücünü ayarlayan ü? tekerle?i kontrol eden ü? kanal kullan?ld?.

3 tekerlekli ?talyan scooter'?n? ay?ran ?zelliklerden biri olan ?n süspansiyondaki kilitleme mekanizmas? Piaggio Mp3'ün dengesini dinamikten stati?e d?ndürür. Piaggio Mp3 sehpaya gerek duymadan ?al??t?rd?ktan sonra ü? tekerlek üzerinde dengede kal?r. Normal ?al??maya devam etmek i?in h?zlan?n veya ilgili dü?meye bas?n. Yani aya??n?z? yere koymadan Piaggio Mp3'ü diledi?iniz yere kolayca ve ?aba sarf etmeden park edebilirsiniz.

Yeni Piaggio Mp3 tamamen yeni bir stile de kavu?tu. T?pk? bir motosikleti and?ran detaylar?yla ve araba tarz? geli?mi? kaplamas? ve kaliteli g?rünümüyle art?k daha modern ve ??k. Piaggio Group'un Stil Merkezi ay?rt edici ?zellikleri tamamen yeniden tasarlayarak bunlar? daha modern bir hale getirdi ve ?ok daha bireysel k?ld?. ?n siperlikte orijinal modelden ilham al?nd? ancak tamamen yeni bir formda tasarland?. Yeni duman grisi ?n cam daha fazla koruma sa?l?yor ve ü? farkl? yükseklik ayar?na sahip. Farlar ve g?stergeler, otomotiv sekt?ründen adapte edilen 7 LED'li yüksek verimlili?e sahip gündüz lambalar?yla yenilendi ve scooter'?n ?n k?sm?na modern bir hava katt?. Tekerlek jantlar? da sedan ve lüks otomobilleri and?ran yeni ve ??k 5 ayr? telli tasar?m?yla g?ze ?arp?yor.

Piaggio Mp3'ün bir?ok ?zel aksesuar?ndan biri olan sofistike Piaggio Multimedya Platformu ak?ll? telefonunuzu dahili elektronik bir sisteme ba?layarak onu ?ok ama?l? bir araca, ayn? anda ger?ek zamanl? olarak h?z, devir, motor gücü ve tork gibi de?erleri ve düz ?izgide h?zlanma, virajlardaki e?im, ortalama ve güncel yak?t tüketimi, ortalama h?z ve akü voltaj? ve daha bir ?ok fonksiyonu g?steren bir bilgisayara d?nü?türür. Piaggio Multimedya Platformuna ba?l? bir ak?ll? telefon ayr?ca haritalar? ve rotalar? g?rüntüleme veya benzin istasyonu ya da destek hizmetleri gibi lokasyon bulma amac?yla da kullan?labilir.

Genel ?zellikler
Piaggio MP3'ün daha metropolit versiyonu yollara ??kt?. 300cc motora sahip olan model, yenilenen ?zellikleriyle ü? tekerlekli türünün en iyisi olmaya aday.
Detaylar
Genel ?zellikler

Piaggio MP3'ün daha metropolit versiyonu yollara ??kt?. 300cc motora sahip olan model, yenilenen ?zellikleriyle ü? tekerlekli türünün en iyisi olmaya aday.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源