• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

MINI Paceman
Genel ?zellikler

Sportifli?i ?n plana ??karan yeni d?? tasar?m?, daha dinamik bir sürü? i?in al?alt?lm?? süspansiyonu ve heyecan verici bir ?ekilde yeniden tasarlanm?? i? mekan?yla, tümüyle yeni MINI Paceman sizi etkilemek üzere haz?r.

Modern ve etkileyici g?vde ?ekline sahip olan Paceman, yeni bir modelde tasar?ma ?nem veren mü?teriler i?in cazip bir se?enek olmas? amac?yla yarat?ld?. Belirgin yatay ?izgileri ve dinamik k?vr?ml? yüzeyleri sportif bir performans vaadederken, arac?n bütünündeki sade ??kl?k ilk bak??ta fark edilebilir.

Paceman’in ?zel tasar?m i? mekan?nda “lounge” konseptiyle tasarlanm?? arka koltuklar dikkat ?ekerken, bu ba??ms?z 2 ayr? koltuk s?ra d??? bir konfor ve destek ile geni? ba?, omuz ve diz mesafeleri sunuyor. Kol dayamalar? ise arka d??eme kaplamas?na entegre edilmi?. ?lk olarak Countryman'de g?rülen MINI Merkezi Rayl? saklama ve eklenti sisteminin iki k?s?ml? versiyonu standart, tam uzunlu?a sahip versiyonu ise opsiyonel olarak sunuluyor. Tamamiyle d?rt koltuklu bir ara? olarak dizayn edilen Paceman’de pratiklikten ?dün de verilmedi. Arka koltuklar? katlanarak yük ta??ma kapasitesi 330 litre'den maksimum 1,080 litre'ye kadar ??kar?labiliyor. Bagaja eri?im ise geni? ve yüksek olarak a??labilen bagaj kapa?? ile ?ok daha kolay hale geliyor.

Yükseltilmi? oturma pozisyonu, sürücü ve ?n yolcuya her y?nde mükemmel bir g?rü? a??s? kazand?r?yor. G?sterge paneli geni? ve yuvarlak orta h?z g?stergesini de i?eren pek ?ok tan?d?k bile?en bar?nd?r?yor. Ancak siyah ?er?evesi ve son derece parlak siyah veya krom dekoratif i? daireleri yeni, yeniden tasarlanm?? havaland?rma kanal? ?er?eveleri de ?yle. Bugüne kadar üretilen bütün MINI'lerde h?z g?stergesinin alt?nda bulunan cam dü?meleri ise kap? d??eme kaplamas? paneline ta??nm??.

MINI Pacemen’de kendine ?zgü go-kart hakimiyeti, opsiyonel d?rt ?eker sürü? se?ene?il ile geli?tirilmi?tir haliyle Paceman’in ?ekicili?inin temel bir unsuru.

Genel ?zellikler
Sportifli?i ?n plana ??karan yeni d?? tasar?m?, daha dinamik bir sürü? i?in al?alt?lm?? süspansiyonu ve heyecan verici bir ?ekilde yeniden tasarlanm?? i? mekan?yla, tümüyle yeni MINI Paceman sizi etkilemek üzere haz?r.
Detaylar
Genel ?zellikler

Sportifli?i ?n plana ??karan yeni d?? tasar?m?, daha dinamik bir sürü? i?in al?alt?lm?? süspansiyonu ve heyecan verici bir ?ekilde yeniden tasarlanm?? i? mekan?yla, tümüyle yeni MINI Paceman sizi etkilemek üzere haz?r.

Detaylar
?? Tasar?m

MINI Cooper Paceman'in i? k?sm?nda da tasar?m hikayesi mütevazi bir stille devam eder. MINI'nin simgesel elips ?ekli, tüm yan panel boyunca ilerleyerek i? mekan?n boyutlar?n? g?rsel olarak geni?letir. Optimum seviyede ayarlanm?? koltuk yüksekli?i sayesinde sürücü koltu?una oturdu?unuzda, yola hakim ?ekilde otomobilinizi kullanabilirsiniz.

Konsol yerine merkezi ray sistemine sahip MINI Cooper Paceman; iPhone, iPod, i?ecek kutular? gibi e?yalar? sabit tutabilmenizi sa?lar. Dark Silver renk merkez konsolu sararak, spor g?rünümü art?r?rken, i? yüzeyler Carbon Black renkle uyum i?indedir. Elbette, iste?e g?re ki?iselle?tirme her zaman gibi bir se?enek olarak sunulur.

?? Tasar?m
Mini Paceman i? tasar?m detaylar? i?in t?klay?n.
Detaylar
?? Tasar?m

Mini Paceman i? tasar?m detaylar? i?in t?klay?n.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源