• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

YEN? MINI COUNTRYMAN
?leti?ime Ge?
EN ISSIZ YOLLARDA B?LE EV?N?ZDE H?SSED?N.

Default params value

EN ISSIZ YOLLARDA B?LE EV?N?ZDE H?SSED?N.
MINI Countryman'in ola?anüstü yol tutu?u ile farkl? zeminlerde de sürü? keyfini en üst seviyede ya?ayacaks?n?z.
Asfalt?n d???na ??k?n ve Countryman'in ger?ek off-road do?as? ile yeni yollar ke?fedin.
Detaylar
EN ISSIZ YOLLARDA B?LE EV?N?ZDE H?SSED?N.

MINI Countryman'in ola?anüstü yol tutu?u ile farkl? zeminlerde de sürü? keyfini en üst seviyede ya?ayacaks?n?z.
Asfalt?n d???na ??k?n ve Countryman'in ger?ek off-road do?as? ile yeni yollar ke?fedin.

DO?A SEN?N YEN? P?ST?N.

4-?EKER S?STEM? ALL4.
content
4-?EKER S?STEM? ALL4.
Ko?ullar ne olursa olsun kontrolü koruyun. 4-?eker sistemi sayesinde, gücü ?n ve arka aks aras?nda dinamik olarak da??t?r. Sürü? stilinize ve yol tutu?una ba?l? olarak, 4-?eker sistemi her bir tekerlek i?in ideal torku hesaplar. Ekstrem durumlarda motorun tüm torku arka aksa y?nlendirilebilir ve en zorlu durumlarda size yard?mc? olur.
Detaylar
4-?EKER S?STEM? ALL4.

Ko?ullar ne olursa olsun kontrolü koruyun. 4-?eker sistemi sayesinde, gücü ?n ve arka aks aras?nda dinamik olarak da??t?r. Sürü? stilinize ve yol tutu?una ba?l? olarak, 4-?eker sistemi her bir tekerlek i?in ideal torku hesaplar. Ekstrem durumlarda motorun tüm torku arka aksa y?nlendirilebilir ve en zorlu durumlarda size yard?mc? olur.

MINI P?KN?K KOLTU?U.
content
MINI P?KN?K KOLTU?U.
Opsiyonel MINI Piknik Koltu?unu bagaj zemininin alt?ndaki yerinden d??ar? ??kar?n. Bu yumu?ak 2 ki?ilik koltuk bir ?amurluk koruyucu pa?al?kla birlikte sunulur, b?ylece k?r gezintinize mola verip koltu?unuza oturdu?unuzda, kirlenmesini ?nleyebilirsiniz.
Detaylar
MINI P?KN?K KOLTU?U.

Opsiyonel MINI Piknik Koltu?unu bagaj zemininin alt?ndaki yerinden d??ar? ??kar?n. Bu yumu?ak 2 ki?ilik koltuk bir ?amurluk koruyucu pa?al?kla birlikte sunulur, b?ylece k?r gezintinize mola verip koltu?unuza oturdu?unuzda, kirlenmesini ?nleyebilirsiniz.

YOLUN H?K?M? S?ZS?N?Z.
content
YOLUN H?K?M? S?ZS?N?Z.
Yola hakim olun. MINI Countryman'in yükseltilmi? koltuklar?, etraftaki trafi?i ve yoldan araziye ??kt???n?zda araziyi net bir ?ekilde g?rebilmenizi sa?lar.
Detaylar
YOLUN H?K?M? S?ZS?N?Z.

Yola hakim olun. MINI Countryman'in yükseltilmi? koltuklar?, etraftaki trafi?i ve yoldan araziye ??kt???n?zda araziyi net bir ?ekilde g?rebilmenizi sa?lar.

5 K???L?K OTURMA KAPAS?TES?.
content
5 K???L?K OTURMA KAPAS?TES?.
Premium i? tasar?m?, be? ki?ilik kapasitesi ve ?ok y?nlülü?ü ile ?imdiye kadarki MINI'ler i?inde büyük bir hayran kitlesi edinen MINI, daha geni? diz mesafesi ile en uzun boylu yolcunun bile rahatl?kla oturabilmesini sa?lar.
Detaylar
5 K???L?K OTURMA KAPAS?TES?.

Premium i? tasar?m?, be? ki?ilik kapasitesi ve ?ok y?nlülü?ü ile ?imdiye kadarki MINI'ler i?inde büyük bir hayran kitlesi edinen MINI, daha geni? diz mesafesi ile en uzun boylu yolcunun bile rahatl?kla oturabilmesini sa?lar.

BAGAJ HACM?.
content
BAGAJ HACM?.
Yeni MINI Countryman'in geni? arka bagaj hacmi, ?ehir i?i yolculuklardan ?ehir d??? ka?amaklar?na kadar tüm seyahatlerinizde ihtiyac?n?z olan yükü rahatl?kla ta??man?z? sa?layacak büyüklüktedir.
Detaylar
BAGAJ HACM?.

Yeni MINI Countryman'in geni? arka bagaj hacmi, ?ehir i?i yolculuklardan ?ehir d??? ka?amaklar?na kadar tüm seyahatlerinizde ihtiyac?n?z olan yükü rahatl?kla ta??man?z? sa?layacak büyüklüktedir.

ALANINIZI GEN??LET?N.
content
ALANINIZI GEN??LET?N.
Katlanabilir arka koltuklar, ü? yeti?kinin rahat?a oturabilmesi veya geni? hacimli bagaj? daha da geni?letmek i?in bir dizi olanak sunar. Daha fazla diz mesafesi i?in arka koltuklar? geriye do?ru maksimum 13 cm ?ekip 40/20/40 oran?nda katlay?n veya koltuklar?n 60/40 b?lmelik uzunlamas?na ayarlanabilme avantaj?ndan faydalan?n. Yeni MINI Countryman'de arkada?lar?n?z, e?yan?z ya da her ikisi i?in ek alan yaratma se?enekleriniz ise sadece bunlarla s?n?rl? de?il.
Detaylar
ALANINIZI GEN??LET?N.

Katlanabilir arka koltuklar, ü? yeti?kinin rahat?a oturabilmesi veya geni? hacimli bagaj? daha da geni?letmek i?in bir dizi olanak sunar. Daha fazla diz mesafesi i?in arka koltuklar? geriye do?ru maksimum 13 cm ?ekip 40/20/40 oran?nda katlay?n veya koltuklar?n 60/40 b?lmelik uzunlamas?na ayarlanabilme avantaj?ndan faydalan?n. Yeni MINI Countryman'de arkada?lar?n?z, e?yan?z ya da her ikisi i?in ek alan yaratma se?enekleriniz ise sadece bunlarla s?n?rl? de?il.

ELEKTR?KL? KOLTUK AYARI.
content
ELEKTR?KL? KOLTUK AYARI.
Opsiyonel elektrikli koltuk ayar? ?zelli?iyle arkan?za yaslan?n ve rahatlay?n. Farkl? sürücülere ait ayarlar aras?nda kolayl?kla ge?i? yapmak üzere maksimum iki adet ?n ayar kaydedin.
Detaylar
ELEKTR?KL? KOLTUK AYARI.

Opsiyonel elektrikli koltuk ayar? ?zelli?iyle arkan?za yaslan?n ve rahatlay?n. Farkl? sürücülere ait ayarlar aras?nda kolayl?kla ge?i? yapmak üzere maksimum iki adet ?n ayar kaydedin.

I?IKLI ?? TASARIM ST?LLER? ?LE G?Z ALICI.
content
I?IKLI ?? TASARIM ST?LLER? ?LE G?Z ALICI.
MINI Countryman'in arkadan ayd?nlatmal? kokpit ?????, hava güne?li de?ilken ortam ?????n?n rengini al?r. Ruh halinizi rahats?zl?k vermeyen, s?cak bir par?lt?yla olumlu y?nde de?i?tirir.
Detaylar
I?IKLI ?? TASARIM ST?LLER? ?LE G?Z ALICI.

MINI Countryman'in arkadan ayd?nlatmal? kokpit ?????, hava güne?li de?ilken ortam ?????n?n rengini al?r. Ruh halinizi rahats?zl?k vermeyen, s?cak bir par?lt?yla olumlu y?nde de?i?tirir.

DUYULARINIZI HAREKETE GE??REN üSTüN MALZEME KAL?TES?.
content
DUYULARINIZI HAREKETE GE??REN üSTüN MALZEME KAL?TES?.
Yeni MINI Countryman ile duyular?n?z? harekete ge?irin. Opsiyonel MINI Yours Lounge koltuklar?n?n kaliteli deri d??emesi ve yumu?ak ?n panel dokusu ile Yeni MINI Countryman'in premium i? tasar?m?n?n keyfini ??kar?n.
Detaylar
DUYULARINIZI HAREKETE GE??REN üSTüN MALZEME KAL?TES?.

Yeni MINI Countryman ile duyular?n?z? harekete ge?irin. Opsiyonel MINI Yours Lounge koltuklar?n?n kaliteli deri d??emesi ve yumu?ak ?n panel dokusu ile Yeni MINI Countryman'in premium i? tasar?m?n?n keyfini ??kar?n.

SIKI?IK TRAF?KTE ?LERLEME.
content
SIKI?IK TRAF?KTE ?LERLEME.
?ster otomobilinizi bir yere park etmi? olun ister s?k???k trafite sürmeye ya da yoku? yukar? kald?rmaya ?al???yor olun. Elektrikli park freni ile MINI'niz siz izin vermedi?iniz sürece asla kaymaz. Tek bir dü?meyle freni etkinle?tirin ve serbest b?rak?n.
Detaylar
SIKI?IK TRAF?KTE ?LERLEME.

?ster otomobilinizi bir yere park etmi? olun ister s?k???k trafite sürmeye ya da yoku? yukar? kald?rmaya ?al???yor olun. Elektrikli park freni ile MINI'niz siz izin vermedi?iniz sürece asla kaymaz. Tek bir dü?meyle freni etkinle?tirin ve serbest b?rak?n.

RUNFLAT LAST?KLER.
content
RUNFLAT LAST?KLER.
MINI'nin opsiyonel runflat lastikleriyle, en zorlu yollarda bile lastik delinmesi sorunu ya?amazs?n?z. Runflat teknolojisi, otomobilinizi 80 km/sa'ya kadar h?zlarda patlak lastikle sürmeye devam etmenizi sa?lar. Takviyeli yanaklar ?s?ya dayan?kl? kau?uktan üretilmi?tir, ?zel kasnak geometrisi virajlarda bile bas?nc? olmayan lasti?in kaymamas?n? sa?lar.
Detaylar
RUNFLAT LAST?KLER.

MINI'nin opsiyonel runflat lastikleriyle, en zorlu yollarda bile lastik delinmesi sorunu ya?amazs?n?z. Runflat teknolojisi, otomobilinizi 80 km/sa'ya kadar h?zlarda patlak lastikle sürmeye devam etmenizi sa?lar. Takviyeli yanaklar ?s?ya dayan?kl? kau?uktan üretilmi?tir, ?zel kasnak geometrisi virajlarda bile bas?nc? olmayan lasti?in kaymamas?n? sa?lar.

SüRü? AS?STANI.
content
SüRü? AS?STANI.
MINI'nin opsiyonel Sürü? Asistan? paketiyle her zaman haz?rl?kl? olun. ?n ?arp??ma Uyar? Sistemi, MINI otomobiliniz ve ?ndeki trafik aras?ndaki h?z fark? ?ok fazla oldu?unda ya da ?ndeki bir ara? fazla yakla?t???nda uyar? vererek kazalar?n ?nlenmesine yard?mc? olur. Ani bir gereklilik olmas? durumunda daha h?zl? tepki ve daha k?sa durma mesafesi i?in frenleri haz?rlar. ?ehir ?arp??ma Hafifletme sistemi, ?ehir trafik h?z?nda ani de?i?iklikleri ?nceden belirler ve otomobili bu do?rultuda yava?lat?r. Dikkatiniz bir an da??lsa bile, yeni MINI dikkatini her zaman korur.
Detaylar
SüRü? AS?STANI.

MINI'nin opsiyonel Sürü? Asistan? paketiyle her zaman haz?rl?kl? olun. ?n ?arp??ma Uyar? Sistemi, MINI otomobiliniz ve ?ndeki trafik aras?ndaki h?z fark? ?ok fazla oldu?unda ya da ?ndeki bir ara? fazla yakla?t???nda uyar? vererek kazalar?n ?nlenmesine yard?mc? olur. Ani bir gereklilik olmas? durumunda daha h?zl? tepki ve daha k?sa durma mesafesi i?in frenleri haz?rlar. ?ehir ?arp??ma Hafifletme sistemi, ?ehir trafik h?z?nda ani de?i?iklikleri ?nceden belirler ve otomobili bu do?rultuda yava?lat?r. Dikkatiniz bir an da??lsa bile, yeni MINI dikkatini her zaman korur.

H?KAYELER?N?Z OLSUN.

唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源