• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

Haberler & Duyurular

Haberler, Duyurular ve Kampanyalar?m?z? bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Her bak?mdan büyük avantaj!
Art?k bak?m maliyetleri konusunda endi?elenmek tarihe kar???yor. 31 Aral?k’a kadar kadar BMW 1 Serisi, 2 Serisi, 3 Serisi, X1 ve X2 modellerinde KDV indirimine ek olarak BMW Service Inclusive paketi ?angar Motors’dan hediye. Bu hediye ile 3 y?l boyunca BMW’niz i?in servis ücreti ?demeyin. Detayl? bilgi ve test sürü?ü i?in ?angar Motors BMW showroomuna bekliyoruz. [...]
Detaylar
Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé
2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe sonunda KKTC’de. ??e 2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe’nin ?l?üleriyle ba?layal?m. Coupe-sedan formundaki modelin uzunlu?u 4526 mm, geni?li?i 1800 mm, yüksekli?i 1420 mm, aks mesafesi ise 2670 mm. Bu sayede arka koltuklardaki yolcular i?in yeterli bir diz ve ba? mesafesi sunan arac?n bagaj hacmi ise 430 litre. 2020 BMW [...]
Detaylar
Ford’da ka??r?lmayacak KDV indirimi ba?lad?
?imdi KDV indirimi ile tüm Ford modelleri ?angar Motors’da seni bekliyor. ?ndirimle beraber ve en avantajl? faiz oranlar? ile bu ka??r?lmayacak f?rsat? yakalay?n. Gel, g?r, al, git. Detayl? bilgi ve test sürü?ü i?in showroomumuza bekliyoruz.
Detaylar
Ka??r?lmayacak f?rsatlar ?angar Motors’da.
Veeee beklenen f?rsat kar??na ??kt?. ?imdi KDV indirimi ile tam donan?ml? BMW X1 33.500 Euro'ya en avantajl? faiz oranlar? ile ?angar Motors’da seni bekliyor. Gel, g?r, al, git. Detayl? bilgi ve test sürü?ü i?in showroomumuza bekliyoruz.
Detaylar
Yeni FORD FOCUS. Seni En Gü?lü Yans?tan O!
SYNC 3 ile hep ba?lant?da kal?n 8¨ dokunmatik ekran ile sunulan Ford SYNC 3 Multimedya Sistemi, Türk?e sesli komutlar? alg?l?yor, telefonunuzu ve müzi?inizi kontrol etmenize olanak tan?yor, ak?ll? telefonunuzda yer alan navigasyon sistemini kullanman?z? sa?l?yor. Apple CarPlay veya AppLink ile ba?lanarak en sevdi?iniz ak?ll? telefon uygulamalar?na eri?ebildi?iniz bu sistem ayr?ca k?sa mesajlar?n?z? da size sesli [...]
Detaylar
?angar Motors 20 ya??nda!
Sal? ak?am? Bellapais’de Kybele Restaurantta ger?ekle?en ve KKTC Cumhurba?kan? Mustafa Ak?nc?, Bakanlar, Milletvekilleri, KKTC’nin ?nde gelen i? insanlar? ve gazetecilerin kat?ld??? gala yeme?inde ?angar Motors 20. ya??n? kutlad?. Gecede konu?an ?irket direkt?rü Mehmet ?angar; Tüm ailem ve her bir ?al??an?m?z bugünkü ba?ar?m?zda pay sahibidir. Her zaman uyumlu ve i?birli?i i?inde oldu?umuz i? ortaklar?m?z ve katk?lar?n? [...]
Detaylar
Lükste yeni bir boyut, BMW X7.
Lükste yeni bir boyut sunan ilk BMW X7, bir Spor Aktivite Arac?’ndan beklenen lüks duru?, ?zgün yap? ve ferahl?k gibi ?zellikleri ?eviklik ve ?ok y?nlülük ile birle?tiriyor. ?imdiye kadarki en büyük BMW X modeli olan arac?n uzunlu?u 5.151 mm, geni?li?i 2.000 mm, yüksekli?i 1.805 mm, aks aral??? ise 3.105 mm’dir. Belirgin ve net tasar?m dili [...]
Detaylar
Teknolojiyi sür! Yeni BMW 3 Serisi
Bir ?nceki 3 Serisine g?re 76 mm uzayan yeni modelin geni?li?i 16 mm art?r?larak 1827 mm’ye ??kt?. ?Arac?n yüksekli?i de 1 mm artt?ran BMW , yeni 3 Serisi modellerinde tasar?m konusunda rakiplerine fark at?yor. Tasar?m konusunda ad?ndan s?z ettirecek olan modelin, i? tasar?m?n?n konforlu bir yap?ya sahip oldu?unu hemen hissediliyor. ?? ya?am alan?ndaki yap?lan de?i?imler [...]
Detaylar
?angar Motors 20 ya??nda!
KKTC otomotiv sekt?rüne y?n veren ?angar Motors sekt?rdeki 20. y?l?n? kutluyor. ?angar Motors’un kurucusu ve direkt?rü Mehmet ?angar; Tüm ailem ve her bir ?al??an?m?z bugünkü ba?ar?m?zda pay sahibidir. Her zaman uyumlu ve i?birli?i i?inde oldu?umuz i? ortaklar?m?z ve katk?lar?n? bundan sonra da sürdüreceklerinden emin oldu?um halk?m?za 20 y?ld?r bizi destekledikleri i?in te?ekkür ediyorum" dedi. Kuruldu?umuz [...]
Detaylar
BMW ve MINI’nize iyi bak?yoruz.
BMW ve MINI'nize iyi bak?yoruz. BMW’nizi ve MINI'nizi ya? s?n?r? olmaks?z?n ?angar Motors BMW ve MINI Yetkili Servisine getirin, bak?m ve mekanik i?lemlerde %25 par?a indiriminden yararlan?n. Sene sonuna ?zel bu indirimi ka??rmay?n.
Detaylar
Yeni BMW X2. Heyecan verici g?rünüm, ???lt?l? dinamikler.
Her a??dan ki?iselli?ini yans?tan tasar?m?yla BMW X2 s?n?rlar? zorluyor, eski al??kanl?klar?n aya??n? kayd?r?yor ve daha ?nce ke?fedilmemi? düzeyde bir sürü? keyfini segmentine kazand?r?yor. Her a??dan ki?iselli?ini yans?tan tasar?m?yla BMW X2 s?n?rlar? zorluyor, eski al??kanl?klar?n aya??n? kayd?r?yor ve? daha ?nce ke?fedilmemi? düzeyde bir sürü? keyfini segmentine kazand?r?yor. Yeni BMW X2. Yeni BMW X2, ?zgün karakterini heyecan [...]
Detaylar
Yeni BMW 8 Serisi Coupe.
Yeni BMW 8 Serisi Coupe, Bavyeral? premium otomobil üreticisinin ola?anüstü spor otomobil tarihinde yeni bir sayfa a?arak mevcut modelin lüks segmentinde dinamik bir ba?lang?? yapmas?n? sa?lad?. BMW 8 Serisi Coupe, ola?anüstü performans?, duygular? harekete ge?iren tasar?m?, son derece geli?mi? ekran ve kontrol teknolojileri, sürü? asistan? ve ba?lant? ?zellikleriyle hayalleri süslüyor. Yeni BMW 8 Serisi Coupe, [...]
Detaylar
Yeni BMW Z4.
Yeni BMW Z4, heyecan verici bir g?vde tasar?m? ile birlikte yine saf sürücü odakl? bir i? tasar?m sunuyor. Klasik roadster yeniden yorumland? ve art?k her zamankinden daha sportif. Yeni BMW Z4 spor otomobillere ?zgü dinamizmi heyecan verici bir tasar?m, ?zel bir ortam ve geli?mi? donan?m ?zellikleriyle bir araya getiriyor. Saf sürü? keyfi, son teknoloji gü? [...]
Detaylar
K?br?sl? gazeteciler BMW’yi ziyaret etti
BMW taraf?ndan tüm dünyadaki ithalat??lar?na, ülkemizde de ?angar Motors’a ülkelerindeki se?kin gazetecileri Münih’e davet edip unutulmaz bir tecrübelerini ya?amalar? i?in büyük bir f?rsat sundu. Ge?ti?imiz hafta ger?ekle?tirilen ziyarete Havadis Gazetesinden Yaz? ??leri Müdürü Hüseyin Ekmek?i, K?br?s Postas?ndan Genel Yay?n Y?netmeni Ras?h Re?at, Yeni Düzen Gazetesinden Genel Müdür ve Genel Yay?n Y?netmeni Cenk Mutluyakal?, Er Meydan? [...]
Detaylar
?angar Motors’un 20’inci y?l gururu
?angar Motors’un 20’inci y?l gururu BMW’nin 20 y?ld?r KKTC’de ithalat??s? olan ?angar Motors Direkt?rü Mehmet ?angar’a “20’nci y?l Onur ?dülü” verildi.?dül, BMW B?lge y?neticisi Vincenz Resmann ve Sat?? Müdürü Jean Francois Bernier taraf?ndan takdim edildi. Vincenz, 20 y?ld?r sorunsuz bir ?ekilde ?angar ailesi ile ?nemli i?lere imza att?klar?n? belirterek i?birli?i i?in te?ekkür etti. Mehmet ?angar [...]
Detaylar
Yeni BMW X3, ?angar Motors’da.
PREST?JL?, ?EV?K VE GEL??M?? TEKNOLOJ?YLE DOLU BMW X3, 2003 y?l?nda ilk kez piyasaya sunuldu?unda premium orta ?l?ekli otomobiller segmentindeki ilk Spor Aktivite Arac?yd? (SAV) ve o tarihten itibaren bir?ok modele ilham kayna?? oldu. Piyasaya sunulan ü?üncü nesli de ?ok say?da yenilikle bir kez daha standartlar? belirliyor. Geli?mi? tasar?m dili, etkileyici seviyedeki lüks donan?m?, geni? i? [...]
Detaylar
Noel Baba’dan de?il ?angar Baba’dan.
Noel Baba'dan de?il ?angar Baba'dan. ?angar Motors'da sene sonuna ?zel ba?layan kampanyada bünyesinde bulundurdu?u tüm modellerde indirme giderek, ara? sahibi olmayan ama olmak isteyen tüm KKTC halk?na büyük bir imkan sa?lad?. Tüm modellerdeki indirimler haricinde anla?mal? KKTC ve TC bankalar?ndan kullan?labilecek en uygun faiz oranlar?nda ?angar Motors'da. Detayl? bilgi ve test sürü?ü i?in bekleriz.
Detaylar
?angar Motors 2018’e de gü?lü giriyor.
?angar Motors 2018’e de gü?lü giriyor. 1999’da Mehmet ?angar Direkt?rlü?ünde kurulan ve kuruldu?u günden bu yana KKTC otomotiv sekt?rüne y?n veren ?angar Motors 2018’e de gü?lü giriyor. Bünyesinde bar?nd?rd??? dünya devi otomobil ?irketleri olan BMW, MINI ve Ford markalar? ile 2018’de de yoluna devam edecek olan ?angar Motors ?u s?ralar yeni markalar? da ülkemize kazand?rmak [...]
Detaylar
Yeni BMW X3, g?rev ba??nda.
BMW X3, 2003 y?l?nda orta ?l?ekli SAV (Sportif Aktivite Arac?) segmentini olu?turmu? bir otomobildir. O zamandan bu yana X3’ün ?nceki iki jenerasyonu 1,5 milyonun üzerinde mü?teri kayd? sa?lam??t?r. ?imdi ise yeni BMW X3, ?ok daha ?ekici ve dinamik bir tasar?m dili, hem gü?lü hem de verimli sürü? sistemleri ve lüks hizmetlerle, bu ba?ar? hikayesine yeni [...]
Detaylar
Yeni BMW Z4, konsept modeliyle kar??m?zda!
BMW Group tasar?m direkt?rü Adrian van Hooydonk tan?t?mda; “Z4 Concept, gelecek y?lki üretim modelinin nas?l olaca??n? g?steren bir ipucu veriyor. Modelimiz BMW’nin yeni tasar?m dilini tüm a??kl???yla ifade ediyor.” ?eklinde konu?tu. BMW Z4 konseptinin tasar?m?na g?z att???m?zda ise Hooydonk’u do?rulayan detaylar kar??m?za ??k?yor. Kama formundaki ?izgiler arac?n yan profilini ve kaputunu sararken, kaputtaki ?izgiler birer [...]
Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源