• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

BMW X5
SINIFIN ?NCüSü.
Tasar?m

Gü?lü Ve Etkileyici.

D?? Tasar?m
Yeni bir ihti?am türü.

Yeni BMW X5 tasar?m? gü?lü bir a??klama yap?yor. Alt?gen bir tasar?ma sahip, geni?letilmi? tek par?a b?brek ?zgaras?, heykeltra? i?lemi? gibi bir kaporta ile e?le?iyor ve ikonik cepheye yeni bir ya?am alan? kazand?r?yor. Di?er ?ne ??kan ?zellikler aras?nda kompakt bir dingil mesafesi ve dikkate de?er ?l?üde daha dik bir g?rünüm yer al?yor. Zarif tavan ?izgisiyle birle?tirildi?inde, ihti?am ve sportiflik mükemmel bir uyum i?inde kar??n?za ??k?yor.

Hafif ala??ml? jantlar.

Yeni BMW X5 yan profile ek olarak, ??k 19 ”hafif ala??m jantlar (iste?e ba?l? 22” jantla g?sterilen g?rüntü).

Yatay zerafet.

?nden arkaya, zarif yatay k?vr?lma ?izgisi, arka lambalarla dinamik bir S ?izgisinde tamamlan?r.

Gücün varl???.

?konik b?brek ?zgaras?n? tamamlamak i?in, belirgin arka omuzlar ve geni? tekerlek kemerleri g?ze ?arp?yor.

D?? Tasar?m
Yeni BMW X5 tasar?m? gü?lü bir a??klama yap?yor. Alt?gen bir tasar?ma sahip, geni?letilmi? tek par?a b?brek ?zgaras?, heykeltra? i?lemi? gibi bir kaporta ile e?le?iyor ve ikonik cepheye yeni bir ya?am alan? kazand?r?yor.
Detaylar
D?? Tasar?m

Yeni BMW X5 tasar?m? gü?lü bir a??klama yap?yor. Alt?gen bir tasar?ma sahip, geni?letilmi? tek par?a b?brek ?zgaras?, heykeltra? i?lemi? gibi bir kaporta ile e?le?iyor ve ikonik cepheye yeni bir ya?am alan? kazand?r?yor.

Detaylar
?? Tasar?m
Lüksün zirvesi

Lüks yeni zirvelere ?ekildi ve hemen fark ediliyor. Sürücüler i?in, yeni bir sürücü odakl? kokpit var. Herkesin zevk almas? i?in standart olarak Vernasca deri d??eme ve yüksek kaliteli Merinos deri. Dahas?, Yeni BMW X5, Ambient Air Paketi ve geli?tirilmi? i? mekan ayd?nlatmas?yla tam bir duyusal deneyime sahip, bu da sadece sürü? deneyimini art?rmaz, ayn? zamanda telefon g?rü?meleri gibi gelen uyar?lara da yan?t verir.

Sky Lounge.

Panoramik cam Sky Lounge ile yolculu?un keyfini bir ba?ka ??kart?n.

Tiyatro deneyimi.

Bowers & Wilkins Diamond Sound sisteminin inan?lmaz 3D sesiyle kendinizi ku?at?n.

CraftedClarity Cam Uygulamas?.

De?erli bir kristal vites kolu ile deneyiminize lüks kat?n.

Arka dokunmatik ekranlar.

?ste?e ba?l? bir ekstra olarak, arka koltuk e?lence sistemi arka yolcular i?in üstün bir e?lence deneyimi sunuyor.

Dünya ile ba?lan.

Baz? ak?ll? dijital geli?tirmeler sayesinde, E?siz Sürü? Keyfi her zamankinden daha sezgisel. Her ?eyin temelini olu?turan Yeni BMW ??letim Sistemi 7.0. Ara? i?levlerini zeka, konu?ma, yeni bir daha büyük dokunmatik ekran ve iDrive denetimleri arac?l???yla ak?ll? bir ?ekilde bütünle?tirir. Daha ?a?da? bir g?rünüme sahip yeni bir g?sterge ise mükemmel ?tesi.

?? Tasar?m
Lüks yeni zirvelere ?ekildi ve hemen fark ediliyor. Sürücüler i?in, yeni bir sürücü odakl? kokpit var. Herkesin zevk almas? i?in standart olarak Vernasca deri d??eme ve yüksek kaliteli Merinos deri.
Detaylar
?? Tasar?m

Lüks yeni zirvelere ?ekildi ve hemen fark ediliyor. Sürücüler i?in, yeni bir sürücü odakl? kokpit var. Herkesin zevk almas? i?in standart olarak Vernasca deri d??eme ve yüksek kaliteli Merinos deri.

Detaylar
?? mekan

BMW X5’te koltu?unuza oturdu?unuz anda, bir ?eyi an?nda hissedersiniz: Ger?ek mükemmeliyet ayr?nt?lar?n bütünü ile g?zler ?nüne serilir. Ferah ve lüks i? tasar?m ?zel olarak se?ilmi?, en iyi ?ekilde i?lenmi?, en üst kalitede malzemelerle ?n plana ??kar.

Kaliteli deri ve ??k dekor, ortam ????? tasar?m se?eneklerine sahip iste?e ba?l? ayd?nlatma paketinin sundu?u ayr? ayd?nlatma olanaklar? ile bir araya gelerek son derece ayr?cal?kl? bir atmosfer yarat?r.

Sürücü ve ?n yolcu i?in elektronik olarak ayarlanabilen konforlu koltuklar, rahat ve yorgunluk yaratmayan bir sürü? sa?lar ve iste?e ba?l? olarak sunulur. En yüksek kaliteye sahip ba??ms?z Kontrol Ekran? ve mükemmel akusti?e sahip iste?e ba?l? Bang & Olufsen High End Surround Ses Sistemi, BMW X5’te yap?lan yolculuklar? tüm duyulara y?nelik bir ??lene d?nü?türür.

?? mekan

BMW X5'te koltu?unuza oturdu?unuz anda, bir ?eyi an?nda hissedersiniz: Ger?ek mükemmeliyet ayr?nt?lar?n bütünü ile g?zler ?nüne serilir. Ferah ve lüks i? tasar?m ?zel olarak se?ilmi?, en iyi ?ekilde i?lenmi?, en üst kalitede malzemelerle ?n plana ??kar.

Detaylar
I??k tasar?m?

Ayd?nlatma Paketi, otomobilin hem i?erisinde hem de d??ar?s?nda daha fazla konfor i?in ?e?itli LED ???k kaynaklar?n? i?erir.

Ortam ????? etkileyici bir “Kar??lama” tasar?m?na sahiptir ve dokuz adet ?nceden tan?mlanm?? ???k tasar?m? i? tasar?m? son derece rahatlat?c? bir ???k kar???m?yla doldurarak otomobilin lounge benzeri atmosferini vurgular. Ayd?nlatma ü? renkli LED’lerden olu?ur (beyaz, turuncu ve mavi). I??k kaynaklar?, ?n k?s?mda merkez konsolda yer alan saklama b?lümü, tüm kap? b?lmeleri, kaplama ??eleri ve kap? ??k?? alan? gibi konumlara yerle?tirilmi?tir. LED ???klar ayr?ca makyaj aynas?, ?n ve arka ayak dayama ve tavan ?izgisi, ?n koltuklar?n s?rtl?klar? ve kaplama ?ubu?u gibi noktalarda yer al?r.

?zellikler aras?nda, d?? kap? kollar?nda LED ?evre ayd?nlatmas?, d?? ayna yuvalar? ve bagaj kapa??nda ???k kaynaklar? yer al?r.

I??k tasar?m?

Ayd?nlatma Paketi, otomobilin hem i?erisinde hem de d??ar?s?nda daha fazla konfor i?in ?e?itli LED ???k kaynaklar?n? i?erir.

Detaylar
Adaptif LED Farlar.

Adaptif LED Farlar, vurgu ?????, k?sa huzme ve uzun huzme fonksiyonu, elektrokrom uzun farlar, LED sis farlar?, viraj ?????, sinyal lambas?, gündüz sürü? farlar? ve de?i?ken ???k kontrolüne sahip Adaptif Farlar? i?erir.

I??k da??l?m? h?za ve direksiyon a??s?na otomatik olarak uyarlan?r. I????n rengi gün ?????na benzerdir. Yolun optimum ve homojen ayd?nlat?lmas?yla bu ?zellik, g?rü?ü iyile?tirerek gece sürü?lerinde yorgunlu?u ?nler. D?rt ?n far ????? halkas? ayr?cal?kl? bir g?rünüm sa?lar.

Adaptif LED Farlar.

Adaptif LED Farlar, vurgu ?????, k?sa huzme ve uzun huzme fonksiyonu, elektrokrom uzun farlar, LED sis farlar?, viraj ?????, sinyal lambas?, gündüz sürü? farlar? ve de?i?ken ???k kontrolüne sahip Adaptif Farlar? i?erir.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源