• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

BMW X3
B?R SONRAK? G?REV.
Tasar?m

Yeni Bir Yüzle ?ok Y?nlülük.

D?? Tasar?m
?kna edici g?rünüme sahip BMW X3'ün d?? tasar?m? sportifli?ini hemen beli eder. Geni? tampon ve gü?lü hava giri?leri sayesinde ?n b?lüm hakim bir tav?r kazan?r.

Büyük ?ift b?brek ?zgaralar kendini belli eden merkezi konumuyla net bir ifadeye sahiptir ve kendine güveni yans?t?r. ?ki yandan b?brek ?zgaralara do?ru uzanan ?zgün farlar ?n k?sma son bir dokunu? ekler ve opsiyonel olarak xenon veya tümüyle LED teknolojisiyle sunulur. ?? k?s?mlar?nda ve ayn? zamanda d?? ayna muhafazalar?n?n i?ine entegre edilmi? sinyal lambalar? da yer al?r. Standart bir ?zellik olan sis farlar? opsiyonel olarak LED olarak da sunulur.

Siluet yandan bak?ld???nda tart??mas?z ?ekilde BMW X3 g?rünümüne sahiptir. Arkaya do?ru uzanan bir karakter ?izgisi, dinamik havas?na katk?da bulunan kama bi?imini ?ne ??kar?r. Hofmeister k?vr?m?n?n bu benzersiz yorumu otomobilin a??k?a bir BMW X3 oldu?unu belirler. Hakim konumdaki tamponu ile arka b?lüm genel g?rünümü tamamlar ve sa?lam, dengeli duru?u ?ne ??kar?r. Bir di?er ?arp?c? detay da xLine paketiyle birlikte sunulan Alüminyum g?rünümünde alt g?vde korumas?d?r.

D?? Tasar?m
?kna edici g?rünüme sahip BMW X3'ün d?? tasar?m? sportifli?ini hemen beli eder. Geni? tampon ve gü?lü hava giri?leri sayesinde ?n b?lüm hakim bir tav?r kazan?r.
Detaylar
D?? Tasar?m

?kna edici g?rünüme sahip BMW X3'ün d?? tasar?m? sportifli?ini hemen beli eder. Geni? tampon ve gü?lü hava giri?leri sayesinde ?n b?lüm hakim bir tav?r kazan?r.

Detaylar
?? Tasar?m
BMW X3'ün i? tasar?m? yüksek kalitede atmosferi zekice bir i?levsellikle bir araya getirir. G?sterge paneli ve kap?lar?n i? k?sm? ?arp?c? ?izgilerle ayr?l?r. Orta konsol üzerindeki dikey e?ri ile birlikte bu ?izgiler, BMW'ye ?zgü sürücü odakl?l??? modern g?rünümde ?ne ??kar?r.

Yükseltilmi? oturma konumu sayesinde tüm yolcular ola?anüstü bir manzaran?n keyfini ??kar?r. Ek olarak BMW X3 il g?rü?te g?rüp hissedebilece?iniz kalitede donan?m se?enekleriyle sizi etkiler. Se?kin malzeme ile krom ??talar ve ?ne ??kart?lan vurgular gibi detaylar i? tasar?m?n modern g?rünümünü ve kalitesini yans?t?r.

?? Tasar?m
BMW X3'ün i? tasar?m? yüksek kalitede atmosferi zekice bir i?levsellikle bir araya getirir. G?sterge paneli ve kap?lar?n i? k?sm? ?arp?c? ?izgilerle ayr?l?r. Orta konsol üzerindeki dikey e?ri ile birlikte bu ?izgiler, BMW'ye ?zgü sürücü odakl?l??? modern g?rünümde ?ne ??kar?r.
Detaylar
?? Tasar?m

BMW X3'ün i? tasar?m? yüksek kalitede atmosferi zekice bir i?levsellikle bir araya getirir. G?sterge paneli ve kap?lar?n i? k?sm? ?arp?c? ?izgilerle ayr?l?r. Orta konsol üzerindeki dikey e?ri ile birlikte bu ?izgiler, BMW'ye ?zgü sürücü odakl?l??? modern g?rünümde ?ne ??kar?r.

Detaylar
Adaptif LED Farlar

Adaptif LED Farlar tamamen LED teknolojisi i?eren k?sa ve uzun huzmeli farlar? ve sinyal lambalar?n? i?erir.

Karakteristik LED gündüz farlar? üzerine belirgin bi?imde yerle?tirilen LED sinyal lambalar? tipik BMW’ye ?zgü ü? boyutlu ???k tüplerinden ayd?nlatma sa?lar. Adaptif LED Farlar ayn? zamanda Elektrokrom Uzun Far Fonksiyonuna, LED sis farlar?na, viraj lambalar?na ve yolun en iyi ?ekilde ayd?nlat?labilmesi ve geceleri otomobil sürerken g?rü? kabiliyetini gündüz kadar rahat hale getirmek i?in optimize edilmi? de?i?ken ???k kontrollü Adaptif Farlara sahiptir.

Adaptif LED Farlar

Adaptif LED Farlar tamamen LED teknolojisi i?eren k?sa ve uzun huzmeli farlar? ve sinyal lambalar?n? i?erir.

Detaylar
Ortam

BMW X3’e bindi?inizde, atmosferi sizi büyüleyecek. Geni? alan ve hakim oturma konumu güvenlik hissi yarat?r.

??eriye bol miktarda ???k girmesini sa?layan geni? opsiyonel panoramik cam tavanla ?epe?evre kusursuz bir g?rü? sa?lan?r. Ola?anüstü gü?lü yal?t?m? sayesinde d??ar?dan gelen yüksek seslerden rahats?zl?k duymazs?n?z. Bunun yerine opsiyonel Harman Kardon Surround Ses Sistemi ile sevdi?iniz ?ark?lardan keyif alabilirsiniz. Yüksek kalitede malzeme, ?e?itli saklama olas?l?klar? ve konfor fonksiyonlar?yla BMW X3 kendinizi iyi hissetmenizi sa?lar ve en uzun yolculuklar? konforlu bir keyfe d?nü?türür.

Ayd?nlatma paketi k?smen enerji tasarrufu sa?layan ve uzun ?mürlü LED teknolojisini i?erir, otomobilin i?ine ve d???na cazip bir ayd?nl?k sunar. Ayd?nlatma paketi ?n ve arka okuma ???klar?, sürücü ve yolcu i?in makyaj aynas? ???klar?, ?nde diz bo?lu?u ayd?nlatmas?, ?n ve arka kap? panellerinde, saklama b?lümünde, orta konsolda ve daha bir ?ok konumda iki renkli i? mekan ?????, ??k?? ???klar? ve d?? kap? kollar?ndaki ?evre ???klar? gibi ?e?itli ek ayd?nlatma ??elerini i?erir. Bu yolla, karanl?kta bile otomobilin etraf?nda yolunuzu kolayl?kla bulabilirsiniz.

Harman Kardon Surround Ses Sistemi, herhangi bir konser salonuyla yar??acak bir dinleme deneyimi sunar. 600 W ??k?? ve bireysel olarak se?ilebilir dengeleyici ile dengeleyici dijital amfi, mükemmel, kaliteli ses sa?lar.

Yedi orta aral?k, yedi yüksek frekansl? hoparl?r ve iki merkezi bas olmak üzere toplam 16 hassas ayarl? hoparl?r, otomobil i?inde akustik vurgular sa?larken, ?n kap? panelleri üzerinde yer alan alüminyum ‘harman/kardon’ yaz?s? ses kalitesine g?rsel bir katk?da bulunur.

Ortam

BMW X3'e bindi?inizde, atmosferi sizi büyüleyecek. Geni? alan ve hakim oturma konumu güvenlik hissi yarat?r.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源