• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

BMW M5 Sedan
DOKUNULMAZ.
Tasar?m

Yar?? ?izgisi ??in Yarat?ld?.

D?? Tasar?m
BMW M5 Sedan. Etkileyici yetene?i ilk bak??ta belli olan ??k bir atlet. ?l?üt olarak yaln?zca en yüksek standartlar? kullanan otomobil tasar?m?.

Yeniden tasarlanm?? M b?brek ?zgaralar? ve Adaptif LED farlar?yla, yaln?zca ?n g?rünümü bile metalik Buz Mavisi ?zel g?vde rengiyle gü?lü bir atletin ?arp?c? ?zelliklerini ortaya ??kar?r. M yüksek performansl? yürüyen aksam?n iz geni?li?i, ?zellikle Yar?? Paketinin ?zel 20 in? hafif ala??m jantlar?yla birlikte kendini g?sterir.

Kasl? bir g?rünüme sahip yan b?lümlerin yatay ?izgileri ve farkl? k?vr?lma ?izgisi, bu otomobilin yollara getirdi?i dinamikleri ortaya koyar. Yar?? Paketinde bulunan M arka spoyler, difüz?r, yeni arka lambalar ve siyah krom ?ift egzoz ??k???n?n kazand?rd??? dinamik ?zelliklerle BMW M5 Sedan'? arkadan bak?ld???nda bile fark etmemek imkans?zd?r.

D?? Tasar?m
BMW M5 Sedan. Etkileyici yetene?i ilk bak??ta belli olan ??k bir atlet. ?l?üt olarak yaln?zca en yüksek standartlar? kullanan otomobil tasar?m?.
Detaylar
D?? Tasar?m

BMW M5 Sedan. Etkileyici yetene?i ilk bak??ta belli olan ??k bir atlet. ?l?üt olarak yaln?zca en yüksek standartlar? kullanan otomobil tasar?m?.

Detaylar
?? Tasar?m
BMW M5 Sedan'?n d??tan yaratt??? büyüleyici etki, motor sporlar? atmosferiyle kap?lar a??ld???nda da ayn? ?ekilde devam eder. ?? b?lme, bu spor otomobilin muazzam performans?n? bir yandan tam olarak kontrol ederken, bir yandan da her bir kilometrenin keyfini ??karmaya y?nelik tasarlanm??t?r.

BMW M5 Sedan'?n ergonomik tasar?ml? kokpiti, sürücü ve otomobil aras?nda bir mükemmel ekip ?al??mas? do?mas?n? sa?lar. Yar?? pistinde veya d???nda nefes kesici ve yo?un sürü? deneyimi i?in M ?zel kontrolleri her sürü? durumunda sezgisel olarak ?al??t?r?labilir ve sürücü, otomobil ve yol bir bütün haline gelir. Ergonomik ba?parmak dayamalar? ile yeniden tasarlanm?? M derili ?ok fonksiyonlu direksiyon, ele mükemmel ?ekilde oturur. Siyahtan Silverstone'a ve Sakhir Turuncuya kadar geni? bir renk aral???nda olabilen ?zel d??eme yelpazesiyle sunulan yüksek kaliteli M Deri koltuklar?, sürücüyü hi?bir ?ekilde k?s?tlamadan vücudu her sürü? durumunda ideal konumda tutmak i?in ?ekle girebilen yan desteklere sahiptir. BMW M5 Sedan'da i? b?lmenin her bir ayr?nt?s? genel kompozisyon i?inde mükemmel bir uyum sa?lar, b?ylece sürücü i?in hi?bir ?ey eksiltmeden sportif bir sürü? deneyimi sa?lan?r.

?? Tasar?m
BMW M5 Sedan'?n d??tan yaratt??? büyüleyici etki, motor sporlar? atmosferiyle kap?lar a??ld???nda da ayn? ?ekilde devam eder. ?? b?lme, bu spor otomobilin muazzam performans?n? bir yandan tam olarak kontrol ederken, bir yandan da her bir kilometrenin keyfini ??karmaya y?nelik tasarlanm??t?r.
Detaylar
?? Tasar?m

BMW M5 Sedan'?n d??tan yaratt??? büyüleyici etki, motor sporlar? atmosferiyle kap?lar a??ld???nda da ayn? ?ekilde devam eder. ?? b?lme, bu spor otomobilin muazzam performans?n? bir yandan tam olarak kontrol ederken, bir yandan da her bir kilometrenin keyfini ??karmaya y?nelik tasarlanm??t?r.

Detaylar
Kokpit

üstün sportif ba?ar?lar yaln?zca temel ?zelliklere yo?unla?arak elde edilebilir. BMW M5 Sedan’?n kokpiti, bir bak??ta sürücüye ?nemli ve M’e ?zgü bütün bilgileri g?sterir. B?ylece üstün sürü? performans? garanti edilir.

Ergonomik ba?parmak dayamalar? ve vites kanat??klar?na sahip yeni M deri direksiyonla, sürücü her seferinde BMW M5 Sedan’?n muazzam gücünü mükemmel bir ?ekilde kontrol alt?nda tutar. ?ok i?levli ?zellikleri sayesinde, M Drive Cruise Control, telefon ve ses sistemi gibi temel kontrol elemanlar? sezgisel olarak ve dikkat da??tmadan ?al??t?r?labilir. M amblemli ve k?rm?z? i?neli M tasar?m?na sahip g?sterge paneli sürücüye sürekli geri beslemede bulunur ve Vites De?i?tirme Noktas? G?stergesi, M ?ift debriyajl? ?anz?man, ya? s?cakl??? ve se?ili bulunan M Drive program? gibi M’e ?zgü otomobil sistemleri hakk?nda bilgi sunar.

Kokpit

üstün sportif ba?ar?lar yaln?zca temel ?zelliklere yo?unla?arak elde edilebilir. BMW M5 Sedan'?n kokpiti, bir bak??ta sürücüye ?nemli ve M'e ?zgü bütün bilgileri g?sterir. B?ylece üstün sürü? performans? garanti edilir.

Detaylar
Jantlar

BMW M5 Sedan’?n ay?rt edici atletik g?rünümüne uyan ve bu spor otomobilinin ola?anüstü gücünü güvenli bir ?ekilde yola aktarmak i?in ideal olan, karma lastikli 19 in? veya 20 in? yüksek kalite M hafif ala??m jantlar pitlerde haz?r durumdad?r.

Standart bir ?zellik olarak BMW M5 Sedan, ?evik g?rünüm ve konfor aras?ndaki mükemmel denge olan karma lastikli sportif 19 in? ?ift kollu 345 M hafif ala??m jantlara sahiptir. Hafif ala??m jantlardan olu?an ?zel bir atletik tak?m da ?zel ekipman olarak sunulmaktad?r; bu kapsamda 265/35 R20 lastikli 9 J x 20 ve arkada 295/30 R20 lastikli 10 J x 20 i?eren, karma lastikli, iki renkli veya siyah, d?küm 20 in? ?ift kollu 343 M hafif ala??m jantlar sunulmaktad?r.

Yar?? Paketi ile birlikte BMW M5 Sedan standart olarak Yar?? Paketi i?in ?zel olarak geli?tirilmi? sportif ?ki renkli ?zel 20 in? ?ift kollu M 601 M hafif ala??m jantlarla donat?lm??t?r.

Jantlar

BMW M5 Sedan'?n ay?rt edici atletik g?rünümüne uyan ve bu spor otomobilinin ola?anüstü gücünü güvenli bir ?ekilde yola aktarmak i?in ideal olan, karma lastikli 19 in? veya 20 in? yüksek kalite M hafif ala??m jantlar pitlerde haz?r durumdad?r.

Detaylar
BMW Individual

Ki?ili?in benzersizli?i her bir ayr?nt?da g?rülür. ??te ger?ek ayr?cal???n ?zü. Mükemmellik aray???n?zda kendinizi tam olarak ifade edin.

Gü?lü ve ba??ms?z. BMW Individual boyas?, BMW M5 i?in en büyüleyici haliyle dinamizmi temsil eder. Sportif ??kl?k ilk bak??ta bile kar?? konulmaz bir etki yarat?r. BMW M5 Concept’ten esinlenen BMW Individual Saf Metal Gümü? boyas?, dikkat ?ekici esteti?i olan ?zel bir g?rünüm sunar. Boyan?n i?inde bulunan alüminyum nanopartiküller derin parlakl?klar? sayesinde ?zel g?vdenin her bir ayr?nt?s?n? en iyi ve en uyumlu etkiyle ortaya ??kar?r. Bu, yeni BMW M5’e neredeyse krom benzeri bir kaplama ve ?arp?c? bir g?rünüm veren benzersiz bir estetik sa?lar.

BMW Individual Metalik Buz Mavisi boyas?n?n üzerine at?lan mat cilan?n benzersiz bir p?r?lt?s? vard?r ve BMW M5’in hatlar?n? daha da ?arp?c? hale getirir. Bu etki otomobilin heykelsi karakterini ?ne ??kar?r.
BMW Individual M5’in e?siz karakteri i? tasar?m?nda da g?rülür. ?rne?in yeni BMW Individual ince taneli Merino derisi, hem g?rünümde hem de dokunu?ta en yüksek standartlara ula??r. Topraks? rengiyle, derin gümü? renkteki d?? b?lüm aras?nda cazibeli bir kontrast sunar ve i? mekana dinlendirici bir derinlik katar. BMW Individual Merino’nun havadar ve kadife yumu?akl???ndaki yüzeyi de ?zellikle yüksek düzeyde konfor sa?lar. Merino deri ekipman? i?in yaln?zca itinayla se?ilmi? ve elle boyanm?? saf deri kullan?l?r. Bu, lüksün en do?al halidir. Ayr?ca kendi bireyselli?inizi tam olarak ifade edebilmeniz i?in ?pek grisinden Amaro Kahverengisine kadar geni? bir renk spektrumu bulunmaktad?r.

BMW Individual Piyano Siyah? i? kaplama, resmi mükemmel bir ?ekilde tamamlar. Derin siyah piyano lake kaplaman?n kendisi nadide bir i??ilik eseridir. Bu saf ve belirgin parlakl??? elde etmek i?in ustaca yap?lm?? cilalamayla birlikte lakenin birka? kez uygulanmas? gereklidir. Ne de olsa, gü?lü g?rünüm BMW M5’in her ?zelli?inde oldu?u gibi en ince ayr?nt?larla olu?ur.

BMW Individual

Ki?ili?in benzersizli?i her bir ayr?nt?da g?rülür. ??te ger?ek ayr?cal???n ?zü. Mükemmellik aray???n?zda kendinizi tam olarak ifade edin.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源