• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

BMW M4 Cabrio
MAK?NEYLE B?R OLMAK.
Tasar?m

Tavan? Al?alt?n. Nabz?n?z? H?zland?r?n.

D?? Tasar?m
Bu yüksek performansl? cabrio, hava ak???na ?zlem duyar. ?n k?s?mda yer alan etkileyici hava giri?leri BMW M4 Cabrio'nun M motorunu so?utan bol miktarda havaya i?aret eder.

Dikkat ?eken bir di?er ?zellik de turbo?arjl? motorun konturlar?n? belirleyen ve BMW M4 Cabrio'nun konsantre gücünü etkileyici bi?imde ortaya koyan motor kapa?? bombesidir.

M d?? aynalar ve sportif ?izgilerle birlikte, M kanatlar?, Hava Perdesi ve Havaland?rma sayesinde BMW M4 Cabrio d?rt e?imli egzoz ??k???n?n a??k bir ?ekilde ifade etti?i arka b?lüme kadar e?itimli bir atletin havas?na sahiptir. Hard tavan a??ld???nda ve benzersiz bir ses kulaklar?n?za geldi?inde BMW M4 Cabrio'nun a??k havada otomobil kullanmay? yeniden tan?mlad???n? anlars?n?z.

D?? Tasar?m
Bu yüksek performansl? cabrio, hava ak???na ?zlem duyar. ?n k?s?mda yer alan etkileyici hava giri?leri BMW M4 Cabrio'nun M motorunu so?utan bol miktarda havaya i?aret eder
Detaylar
D?? Tasar?m

Bu yüksek performansl? cabrio, hava ak???na ?zlem duyar. ?n k?s?mda yer alan etkileyici hava giri?leri BMW M4 Cabrio'nun M motorunu so?utan bol miktarda havaya i?aret eder

Detaylar
?? Tasar?m
Otomobilin i?inde yeniden geli?tirilmi? M koltuklar kabuk ?ekli ve ayd?nlat?lan M logosuyla sürücü ve ?n yolcuyu bekler.

Koltu?un mükemmel yan dengesi ve ak?ll? ergonomik yap?s? sayesinde, sürücünün otomobille bütünle?mesine olanak sa?lar. Kokpitte tüm kumanda elemanlar? sürücü odakl?d?r ve tüm sistemlerin an?nda kontrol edilmesine olanak sunar. Yar?? otomobili g?rünümünde yuvarlak bir g?sterge kadran?, M deri direksiyon ve M vites koluyla paket tamamlan?r ve ?üpheye yer kalmaz. BMW M4 Cabrio, s?n?rlar? yeniden belirlemek i?in yarat?ld?.

?? Tasar?m
Otomobilin i?inde yeniden geli?tirilmi? M koltuklar kabuk ?ekli ve ayd?nlat?lan M logosuyla sürücü ve ?n yolcuyu bekler.
Detaylar
?? Tasar?m

Otomobilin i?inde yeniden geli?tirilmi? M koltuklar kabuk ?ekli ve ayd?nlat?lan M logosuyla sürücü ve ?n yolcuyu bekler.

Detaylar
A??l?r kapan?r hard tavan

A??l?r kapan?r hard tavan maksimum 18km/sa h?zda yakla??k 20 saniyede otomatik olarak a??ld???nda adrenalin seviyelerinde belirgin bir art?? g?rülür. Bunu yaln?zca bir cabrio otomobilin sunabilece?i yo?unlukta bir araya getirilmi? M’e ?zgü yüksek performansl? maksimum sürü?ün büyüsü izler.

Kapat?ld???nda hard tavan BMW M4 Cabrio’nun coupé tipindeki tavan ?izgisine kusursuz ?ekilde uyum sa?lar. Ak?ll? tasar?m? g?rsel olarak ?ne ??kan bir ??e olman?n yan?nda güvenli?i art?r?r ve yüksek h?zlarda bile ses yal?t?m?n? garanti eder.

A??l?r kapan?r hard tavan

A??l?r kapan?r hard tavan maksimum 18km/sa h?zda yakla??k 20 saniyede otomatik olarak a??ld???nda adrenalin seviyelerinde belirgin bir art?? g?rülür. Bunu yaln?zca bir cabrio otomobilin sunabilece?i yo?unlukta bir araya getirilmi? M'e ?zgü yüksek performansl? maksimum sürü?ün büyüsü izler.

Detaylar
?lave LED sinyal lambalar?yla M d?? aynalar

Aerodinamik olarak optimize edilmi? olan M d?? aynalar, uzun y?llard?r sportif ve dinamik M tasar?m?n?n sembolü haline geldi.

G?vdeye ?ift k?prü ?ekilde tasarlanm?? bir ayak arac?l???yla ba?lanan aynalar, otomobilin estetik y?nünü ?n ??kar?r ve yan b?lümlerine ek bir karakter, dinamik ve aerodinamik detaylar katarken, titiz bir mühendislik ?al??mas?n? g?zler ?nüne serer.

Ek ?effaf LED sinyal lambalar? uzun, dar bir oluk i?ine yerle?tirilmi?tir.

?lave LED sinyal lambalar?yla M d?? aynalar

Aerodinamik olarak optimize edilmi? olan M d?? aynalar, uzun y?llard?r sportif ve dinamik M tasar?m?n?n sembolü haline geldi.

Detaylar
M koltuklar

Cabrio modelinde yer alan M koltuk, de?i?ken seviyelerde yan destek ve elektronik olarak ayarlanabilen ?e?itli fonksiyonlar sunar. Otomobilin sportif havas? entegre ba? dayamalar?nda yer alan ???kl? M logosu ile ?ne ??kar?l?r.

Yüksek kalitede ince tanecikli Merino deri d??emeden spor koltu?un s?rt dayama geni?li?i en ideal oturma konumunun elde edilmesi i?in elektronik olarak ayarlanabilir. S?rt dayama ve koltuk yüzeyinin e?imi ile birlikte koltuk uzunlu?u ve koltuk yüksekli?inin tamam? elektronik olarak ayarlanabilir ve kal?a deste?i manuel olarak ayarlanabilir.

M koltuklar

Cabrio modelinde yer alan M koltuk, de?i?ken seviyelerde yan destek ve elektronik olarak ayarlanabilen ?e?itli fonksiyonlar sunar. Otomobilin sportif havas? entegre ba? dayamalar?nda yer alan ???kl? M logosu ile ?ne ??kar?l?r.

Detaylar
Jantlar

BMW M4 Cabrio’nun yeniden geli?tirilen ve a??rl??? optimize edilen jantlar? hem ?ekicidir hem de karakterini ifade eder.

Standart 18 in?, V kollu Demir Grisi M hafif ala??m jantlar bile bu karakteri a??k?a belli eder. 19 in?, ?ift kollu, M hafif ala??m jantlar opsiyonel olarak Demir Grisi ve Siyah renklerde sunulur ve gü?lü M Karbon seramik Fren Sistemini veya M logolu M bile?ik frenlerin bir miktar g?rünmesini sa?lar.

Se?iminiz ne olursa olsun maksimum ?eki? dengesi garantilidir. BMW M4 Cabrio’nun standart karma lastikleri arka b?lümün kasl? g?rünümünü vurgulaman?n yan? s?ra otomobilin kolayl?kla y?nlendirilebilmesini ve tutu?u sa?lar.

Jantlar

BMW M4 Cabrio'nun yeniden geli?tirilen ve a??rl??? optimize edilen jantlar? hem ?ekicidir hem de karakterini ifade eder.

Detaylar
BMW Individual

Ki?ili?in benzersizli?i her bir ayr?nt?da g?rülür. ??te ger?ek ayr?cal???n ?zü de budur. Kusursuzluk aray???nda kendinizi ifade edin.

Hareketsizken bile nefes kesici. BMW Individual, yeni BMW M4 Cabrio i?in son derece ?zel geni? bir renk yelpazesi sunar. Bunun bir ?rne?i, büyüleyici BMW Individual metalik Tanzanit Mavisi’dir. De?erli tanzanit mineralinin kendisi gibi bu benzersiz BMW Individual g?vde rengi dü?en ????a g?re parlak turkuaz ve saf koyu mavi aras?nda par?ldar. (Ek olarak 2015’ten itibaren d?rt ?zel opak g?vde rengi daha beklenmektedir.)

Nefes kesici d?? tasar?m, g?steri?li i? tasar?m. Yeni BMW M4 Cabrio’nun i? tasar?m? i?in geni? ?e?itlilikte ?zel BMW Individual ince tanecikli Merino deri malzeme mevcuttur. ?rne?in deri kapl? g?sterge paneli dahil olmak üzere Opal Beyaz se?ene?i g?rsel bir zarafet sunman?n yan? s?ra ?zenle se?ilmi? ham maddeleri ve ?zel tabaklama i?lemleri ile yolcular? benzersiz bir konforla ??martaca??n? g?sterir.

Benzersiz bir ilk ve kal?c? etki sunan ??k, parlak yüzeyleriyle Piyano Siyah? i? kaplama ?zellikle Opal Beyaz? BMW Individual ince tanecikli deriyle etkileyici bir kontrast olu?turur. Düz Koyu Kestane ve Beyaz Di?budak BMW Individual ince ah?ap i? kaplamalar kendisine has havas? ve kusursuz i??ili?iyle ayn? ?ekilde etkileyicidir.

Deri kapl? BMW Individual g?sterge panelinin eklenmesi i? tasar?ma daha da sadelik kazand?r?r.

G?rebilece?iniz ve hissedebilece?iniz renk vurgular? sa?layan BMW Individual kontrast diki?ler ??kl???n en yüksek ifadesidir ve Siyah Merino derinin ince tanecikli yap?s?n? ?ne ??kar?r. D?rt renk se?ene?i mevcuttur: Sakhir Turuncusu, Silverstone, Sar? ve Mavi.

BMW Individual

Ki?ili?in benzersizli?i her bir ayr?nt?da g?rülür. ??te ger?ek ayr?cal???n ?zü de budur. Kusursuzluk aray???nda kendinizi ifade edin.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源