• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

BMW 6 Serisi Gran Coupé
?LHAM VERMEK ???N TASARLANDI.
Tasar?m

Her Yolu K?rm?z? Hal?ya D?nü?türür.

D?? Tasar?m
Geni? karakteristik ?izgi ?n k?s?mdan ba?lar, uzat?lm?? motor kapa?? boyunca uzan?r, ?n cam ile birlikte yükselir ve tavan? izleyerek gü?lü arka b?lüme do?ru akar.

Yan k?s?mdaki ??k k?r???klar ???k ve g?lgenin etkileyici bir bile?imini sunarak BMW 6 Serisi Gran Coupé'nin ayr?cal?kl? ve dinamik ??kl???n? ?ne ??kar?r.

Krom kaplama egzoz ??k???, d?? aynalar ve b?brek ?zgaralar ??k, sportif bir g?rünüm sunar. ?zellikle g?steri?li bir bi?ime sahip olan ve say?ca azalt?lan b?brek ?zgaralara ait ?ubuklar, yeniden tasarlanan rüzgarl?k üzerindeki geni? hava giri?leriyle birlikte otomobilin ?n k?sm?n? daha da hacimli g?sterir. Dikkatleri üzerinde toplayan LED farlar bir di?er kusursuzluk ?rne?idir. BMW Individual renklerinden burada g?sterilen metalik Donuk Parlak Beyaz gibi yeni g?vde renkleriyle her zaman etkileyici bir duru?u garantiler.

D?? Tasar?m
Geni? karakteristik ?izgi ?n k?s?mdan ba?lar, uzat?lm?? motor kapa?? boyunca uzan?r, ?n cam ile birlikte yükselir ve tavan? izleyerek gü?lü arka b?lüme do?ru akar.
Detaylar
D?? Tasar?m

Geni? karakteristik ?izgi ?n k?s?mdan ba?lar, uzat?lm?? motor kapa?? boyunca uzan?r, ?n cam ile birlikte yükselir ve tavan? izleyerek gü?lü arka b?lüme do?ru akar.

Detaylar
?? Tasar?m
BMW 6 Serisi Gran Coupé'nin tek hedefi sportif ??kl??a y?nelik ?ok daha ?zel bir yorum olu?turmakt?r. Bu durum ?zelikle i? tasar?ma yans?t?lm??t?r. Uzun ?izgiler ve ??k yüzeyler ayr?cal?kl? bir ferahl?k hissi yarat?r.

BMW Individual Beyaz Di?budak ince ah?ap kaplama veya BMW Individual Amaro Kahverengisi tamamen deri kaplama bu ayr?cal?kl? karakteri tamamlar.

Sürü?le ilgili ?nemli bilgiler yüksek ??zünürlüklü, cam muhafazal? ve galvaniz ?er?eveli ba??ms?z bir Kontrol Ekran? arac?l???yla sunulur. Ekran ve ?er?eve aras?ndaki e?it kenar ?zellikle premium bir g?rünüm ve his yarat?r. Orta konsolda, Siyah Panel üzerindeki parlak yüzeyler ?zellikle dikkat ?ekicidir. Vites se?ici ve Dokunmatik iDrive Butonu seramik süslere sahiptir.

Otomobilin arkas?ndaki ba??ms?z konturlara sahip iki koltuk sizi rahatlamaya davet eder. Orta kol dayamas? yukar? do?ru katland???nda k?sa yolculuklar i?in be?inci bir yolcuya yer a??l?r. Di?er yeni ?zellikler aras?nda Design Pure Experience ve Design Pure Excellence paketleri yer al?r. Konyak/Siyah veya Fildi?i Beyaz?/Siyah i?eriklerle geni?letilen yeni ?zel ``Nappa`` deri ve di?er say?s?z detaylar otomobilin sportif veya ??k karakterini zenginle?tirir.

?? Tasar?m
BMW 6 Serisi Gran Coupé'nin tek hedefi sportif ??kl??a y?nelik ?ok daha ?zel bir yorum olu?turmakt?r. Bu durum ?zelikle i? tasar?ma yans?t?lm??t?r. Uzun ?izgiler ve ??k yüzeyler ayr?cal?kl? bir ferahl?k hissi yarat?r.
Detaylar
?? Tasar?m

BMW 6 Serisi Gran Coupé'nin tek hedefi sportif ??kl??a y?nelik ?ok daha ?zel bir yorum olu?turmakt?r. Bu durum ?zelikle i? tasar?ma yans?t?lm??t?r. Uzun ?izgiler ve ??k yüzeyler ayr?cal?kl? bir ferahl?k hissi yarat?r.

Detaylar
Adaptif LED farlar

Adaptif LED farlar entegre k?sa ve uzun huzme fonksiyonuyla ???k da??l?m?n? sürü? h?z?na uygun ?ekilde otomatik olarak ayarlar ve otomobilin ?nündeki yolu dinamik olarak ayd?nlat?r.

Sinyal lambalar? ve gündüz farlar?na ek olarak, de?i?ken ?ehir i?i ve otoyol ???k da??l?m? ?zelli?ine sahip Adaptif far fonksiyonunu, viraj ???klar? ile k?sa ve uzun huzme aras?nda otomatik ge?i? yapan BMW Se?ici Far (elektrokrom uzun far fonksiyonu) ?zelli?ini i?erir. Bu ?zellik her ko?ulda yolun ideal ?ekilde ayd?nlat?labilmesini mümkün k?lar.

Karanl?kta hareketli farlar sayesinde sürücü direksiyonu ?evirir ?evirmez viraj?n ucunu g?rebilir. K?sa mesafeli g?rü?ü art?rmak üzere, otomobil hareketsiz haldeyken bile viraj ???klar? sinyal lambalar? yak?ld???nda ya da direksiyon ?evrildi?inde otomatik olarak etkinle?ir. Adaptif farlar otomobilin ?evresinin de ideal ?ekilde ayd?nlat?lmas?n? mümkün k?larken aktif güvenli?i de art?r?r.

BMW Se?ici Far ?zelli?i sürücünün uzun huzmeyi sürekli a??k b?rakmas?n? mümkün k?larak geceleri ideal g?rü? ko?ullar?n?n olu?turulmas?n? kolayla?t?r?r. Sistem, ?ndeki veya kar??dan gelen otomobilleri alg?lar ve yoldaki di?er sürücülerin g?zlerinin kama?mas?n? engellemek i?in uzun far ayar?n? de?i?tirir.

Adaptif LED farlar

Adaptif LED farlar entegre k?sa ve uzun huzme fonksiyonuyla ???k da??l?m?n? sürü? h?z?na uygun ?ekilde otomatik olarak ayarlar ve otomobilin ?nündeki yolu dinamik olarak ayd?nlat?r.

Detaylar
BMW Individual.

Ki?ili?in benzersizli?i ayr?nt?da g?rülür. ??te ger?ek ayr?cal???n kayna??.

Mükemmellik aray???n?zda BMW 6 Serisi Gran Coupé i?in BMW Individual taraf?ndan sunulan ?zelliklerle kendinizi ifade edin.

BMW Individual d?? tasar?m: S?zcükler deneyimin zenginli?ini ifade etmekte yetersiz kalmas?na ra?men d??tan son derece sportif, i?eride ise benzersiz bi?imde lükstür. BMW Individual Donuk Parlak Beyaz g?vde renginin kadifemsi opak yüzeyi ve ???ldayan beyazl??? i? tasar?m?n ?ne ??kan ?zelli?idir. BMW Individual ala??m jantlarla birlikte bu etki eksiksiz bir dinamizm ve ??kl?k yarat?r. Yeni BMW 6 Serisi Gran Coupé’yi kendi karakterinizin orijinal bir ifadesi haline getirebilmenizi sa?layan, aras?ndan se?im yapabilece?iniz toplam sekiz cazip BMW Individual rengi mevcuttur.

BMW Individual i? tasar?m: ?? mekanda titizlikle se?ilmi? ve renk a??s?ndan kusursuz bir uyuma sahip en iyi malzemeleri bulabilirsiniz. Burada g?sterilen kombinasyon BMW Individual Amaro Kahverengisi ince dokulu Merino Deri, ayn? renk Alcantara tavan kaplamas? ve Beyaz Di?budak ince ah?ap kaplamad?r. ?? tasar?m BMW Individual deri direksiyonun ah?ap süslemeleri, uyumlu BMW Individual i? kaplama ve tamamen deri d??emenin kontrast renklerdeki diki?leri ve fitilleri gibi titizlikle olu?turulmu? detaylarla kusursuz bi?imde tamamlan?r. Elbette arzu etti?iniz kapsaml? tasar?m? ve i? mekan? size sunmaya yard?mc? olacak farkl? renkler ve ?zellikler de mevcuttur.

BMW Individual Composition: BMW Individual Composition ile zevkli se?imleriniz ?düllendiriliyor. ??k i? kaplamas?yla BMW Individual tamamen deri donan?m?n ??k kombinasyonu ve di?er BMW Individual ?zellikleri cazip bir toplam fiyatla size sunuluyor.

BMW Individual.

Ki?ili?in benzersizli?i ayr?nt?da g?rülür. ??te ger?ek ayr?cal???n kayna??.

Mükemmellik aray???n?zda BMW 6 Serisi Gran Coupé i?in BMW Individual taraf?ndan sunulan ?zelliklerle kendinizi ifade edin.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源