• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

BMW 6 Serisi Coupé
YER?NE GE?, HAZIR OL, BA?LA!
Tasar?m

Her A??dan Kusursuz.

D?? Tasar?m
BMW 6 Serisi Coupé ??kl??? ve gücü bir araya getiriyor. D?? tasar?m?n ?ne ??kan ?zellikleri aras?nda sade ?izgiler ve ??k yüzeyler yer al?yor. M Sport paket ile sunulan geni? hava giri?leri ve g?z al?c? egzoz ??k??? kaplamalar?, otomobilin sportif g?rünümü daha da belirginle?tiriyor.

Dokuz parlak ?ubu?u ve yan k?s?mdaki LED farlarla b?brek ?zgaralar otomobilin ?n tasar?m?n? kaplar. Geni? ?amurluk davlumbazlar? ve i?e do?ru bakan ???klar, otomobilin arkas?na derin ve kasl? bir g?rünüm kazand?r?r. Tüm bu detaylar bir araya geldi?inde yola ??kmaya haz?r ??k bir coupé ile kar?? kar??ya oldu?unuz daha da belirgin olur.

D?? Tasar?m
BMW 6 Serisi Coupé ??kl??? ve gücü bir araya getiriyor. D?? tasar?m?n ?ne ??kan ?zellikleri aras?nda sade ?izgiler ve ??k yüzeyler yer al?yor. M Sport paket ile sunulan geni? hava giri?leri ve g?z al?c? egzoz ??k??? kaplamalar?, otomobilin sportif g?rünümü daha da belirginle?tiriyor.
Detaylar
D?? Tasar?m

BMW 6 Serisi Coupé ??kl??? ve gücü bir araya getiriyor. D?? tasar?m?n ?ne ??kan ?zellikleri aras?nda sade ?izgiler ve ??k yüzeyler yer al?yor. M Sport paket ile sunulan geni? hava giri?leri ve g?z al?c? egzoz ??k??? kaplamalar?, otomobilin sportif g?rünümü daha da belirginle?tiriyor.

Detaylar
?? Tasar?m
En ?nemli g?stergeler ve dü?meler sürücüye do?ru yerle?tirilmi?tir; b?ylece spor bir coupé otomobilin en ?nemli noktas? olan sürü? hakimiyeti sa?lan?r.

C?mert yüzeyler ve belirgin ?izgiler, detayl? g?stergeler ve yüksek kalite malzemelerle birle?erek tüm duyulara hitap eden benzersiz bir izlenim yarat?r. Yüksek ??zünürlüklü, ?er?evesiz, cam muhafazal? ve galvaniz kapl? Kontrol Ekran?, g?sterge panelinin üstünde ba??ms?z olarak durur ve parlak gün ?????nda bile mükemmel ekran g?rüntüsüyle ?nemli bilgileri sürücüye ula?t?r?r. Merkez konsol Siyah Panel g?rünümüyle sofistike i? tasar?m? premium bir dokunu?la tamamlar. Vites se?ici ve iDrive Touch Butonu seramik süslemelere sahiptir.

Koltuklar, ferah boyutlardad?r ve ergonomik olarak optimize edilmi?tir. G?sterge paneli, merkez konsol ve hem üst hem yan kap? panelleri geni?letilmi? i?eri?e sahip ve kontrast diki?li ?zel 'Nappa' deriyle kapl?d?r. ?zel ince ah?ap ya da ??k alüminyum kaplama se?enekleri ile otomobilinizi ki?isel zevkinize uygun hale getirebilirsiniz.

?? Tasar?m
En ?nemli g?stergeler ve dü?meler sürücüye do?ru yerle?tirilmi?tir; b?ylece spor bir coupé otomobilin en ?nemli noktas? olan sürü? hakimiyeti sa?lan?r.
Detaylar
?? Tasar?m

En ?nemli g?stergeler ve dü?meler sürücüye do?ru yerle?tirilmi?tir; b?ylece spor bir coupé otomobilin en ?nemli noktas? olan sürü? hakimiyeti sa?lan?r.

Detaylar
Adaptif LED Farlar

Entegre uzun ve k?sa huzme fonksiyonlar? ile adaptif LED farlar, ???k da??l?m?n? sürü? h?z?yla uyumlu hale getirir ve yolu dinamik olarak ayd?nlat?r.

Sinyal lambalar? ve gündüz farlar?na ek olarak, de?i?ken ?ehir i?i ve otoyol ???k da??l?m? ?zelli?ine sahip Adaptif far fonksiyonunu, viraj ???klar? ile k?sa ve uzun huzme aras?nda otomatik ge?i? yapan BMW Se?ici Far (elektrokrom uzun far fonksiyonu) ?zelli?ini i?erir. Bu ?zellik her ko?ulda yolun ideal ?ekilde ayd?nlat?labilmesini mümkün k?lar.

Karanl?kta hareketli farlar sayesinde sürücü direksiyonu ?evirir ?evirmez viraj?n ilerisini g?rebilir. K?sa mesafeli g?rü?ü art?rmak üzere, otomobil hareketsiz haldeyken bile viraj ???klar? sinyal lambalar? yak?ld???nda ya da direksiyon ?evrildi?inde otomatik olarak etkinle?ir. Adaptif farlar otomobilin ?evresinin de ideal ?ekilde ayd?nlat?lmas?n? mümkün k?larken aktif güvenli?i de art?r?r.

BMW Se?ici Far ?zelli?i sürücünün uzun huzmeyi sürekli a??k b?rakmas?n? mümkün k?larak geceleri ideal g?rü? ko?ullar?n?n olu?turulmas?n? kolayla?t?r?r. Sistem ?ndeki veya kar??dan gelen otomobilleri alg?lar ve yoldaki di?er sürücülerin g?zlerinin kama?mas?n? engellemek i?in uzun far ayar?n? de?i?tirir.

Adaptif LED Farlar

Entegre uzun ve k?sa huzme fonksiyonlar? ile adaptif LED farlar, ???k da??l?m?n? sürü? h?z?yla uyumlu hale getirir ve yolu dinamik olarak ayd?nlat?r.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源