• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

BMW 5 Serisi Sedan
OLA?ANüSTü ?IK.
Yeni BMW 5 Serisi

Daha Hafif, Daha Dinamik, Daha Ekonomik.

D?? Tasar?m

Yeni BMW 5 Serisi, daha hafif, daha dinamik, daha ekonomik.

?imdi ?angar Motors’da.

BMW 5 Serisi Sedan’?n yedinci nesli, sportif, ??k ve stil sahibi g?rünümü ile ?angar Motors BMW showroomunda yerini ald?. En ?nemli yeni ?zellikleri aras?nda daha da iyile?tirilen dinamikler, rakipsiz destek sistemleri, yenilik?i i?letim sistemi yer al?yor. Yeni BMW 5 Serisi Sedan, ilk alt? neslinde 7,6 milyonu a?an bir sat?? rakam?na ula?an BMW 5 Serisi’nin dikkat ?ekici ba?ar?s?n? sürdürmek i?in gereken tüm ?zellikleri bar?nd?r?yor.

üstün sürü? keyfi ve üstün aerodinamik ?zellikler.

Alüminyum ve yüksek dayan?kl?l??a sahip ?eli?in daha faza kullan?lmas? ve BMW EfficientLightweight hafif tasar?m konseptinin kat? bir ?ekilde uygulanmas? ile Yeni 5 Serisi Sedan’?n ?nceki modele g?re 100 kilogram daha hafif olmas?n? sa?l?yor. Yeni tasarlanan yürüyen aksam, al?ak a??rl?k merkezi, BMW’ye ?zgü e?it a??rl?k da??l?m? ve ola?anüstü bir burulma mukavemeti sunan hafif g?vde, ola?anüstü bir dinamik sürü? deneyimi ile BMW 5 Serisi’nin herkes?e bilinen uzun mesafe konforunu bir araya getiriyor.

Otomatik sürü?e do?ru bir sonraki ad?m

Yeni BMW 5 Serisi’nde sürücüye destek sunmak üzere bir?ok yard?m sistemi bulunuyor. Bu destek, kritik anlar?n yan? s?ra trafik s?k???kl?klar?, yava? akan trafik ve otobanlar?n düz ve monoton ilerleyen b?lümleri gibi direksiyon ba??nda daha az zahmet gerektiren durumlarda da elinizin alt?nda yer al?yor.

BMW 5 Serisi’nde zorlu durumlardan ka??nma yard?m? ve Kav?ak trafik uyar?s? gibi yeni ?zelliklerle birlikte ?erit De?i?tirme Asistan? ve aktif yandan darbe korumal? ?eritte Tutma Asistan? da bulunuyor. Aktif yandan darbe korumal? ?eritte Tutma Asistan?, ?erit ?izgilerini ve otomobilin etraf?ndaki alan? izleyerek düzeltici direksiyon müdahalelerinde bulunuyor ve b?ylece olas? ?arp??malardan ka??nma konusunda sürücüye yard?mc? oluyor.

BMW 5 Serisi ayn? zamanda opsiyonel Aktif Cruise Control (ACC) sistemi ve Direksiyon ve ?eritte tutma yard?m?na y?nelik geni?letilmi? fonksiyonlarla otomatik sürü? y?nünde bir ad?m daha at?yor. Otomobil hareketsiz halden 210km/sa h?za kadar sürücüyü tercih etti?i ?ekilde h?zlanma, fren yapma ve direksiyonu y?nlendirme g?revlerinden kurtarabiliyor. Ak?ll? Otomatik Start/Stop fonksiyonu art?k tepkisini rota ve trafik ko?ular?na g?re ayarl?yor ve b?ylelikle daha fazla sürü? konforu sunuyor.

D?? Tasar?m
BMW 5 Serisi Sedan’?n yedinci nesli, sportif, ??k ve stil sahibi g?rünümü ile ?angar Motors BMW showroomunda yerini ald?.
Detaylar
D?? Tasar?m

BMW 5 Serisi Sedan’?n yedinci nesli, sportif, ??k ve stil sahibi g?rünümü ile ?angar Motors BMW showroomunda yerini ald?.

Detaylar

?? Tasar?m
Sezgisel kullan?m ve geni? konfor
Kullan?c? dostu olmay? hedefleyen yeni BMW 5 Serisi, son nesil iDrive sistemiyle donat?lm??t?r. En üstün ?zelliklere sahip bu model, navigasyon, telefon ve e?lence ?zelliklerinin yan? s?ra otomobile ait fonksiyonlar? da yüksek ??zünürlüklü 10,25 in? ekranda g?sterir. Sistem, sürücü taraf?ndan arzu edildi?i ?ekilde Drive Butonu, sesli komut veya jestler arac?l???yla ya da do?rudan ekran kontrollerine dokunularak kullan?l?r.

Otomobilin i? konfor seviyesini art?ran ?zelikler aras?nda geni?letilmi? saklama se?enekleri, arkadaki yolcular i?in daha fazla diz mesafesi ve masaj fonksiyonuna sahip Comfort koltuklar yer al?r. Ayr?ca ?n cam i?in akustik kaplama ve akustik tavan d??emesi otomobilin i?indeki ses seviyesini hissedilir derecede azalt?r. BMW 5 Serisi Sedan i?in sunulan tüm far se?enekleri LED teknolojisini i?erir.

Uzaktan Park sistemi, otomobil anahtar? kullan?larak BMW 5 Serisi Sedan’?n en dar park bo?luklar?na girebilmek i?in uygun manevralar? yapabilmesini sa?lar. Ak?ll? telefon entegrasyonu da Apple CarPlay ?zelli?inden, endüktif telefon ?arj?na ve maksimum on adet cihaz i?in WiFi etkin alan? hizmetine kadar yeni fonksiyonlarla geli?tirildi.

Yeni BMW 5 Serisi hakk?nda daha detayl? bilgi ve test sürü?ü i?in ?angar Motors BMW Showroomuna bekliyoruz.


?? Tasar?m
Kullan?c? dostu olmay? hedefleyen yeni BMW 5 Serisi, son nesil iDrive sistemiyle donat?lm??t?r. En üstün ?zelliklere sahip bu model, navigasyon, telefon ve e?lence ?zelliklerinin yan? s?ra otomobile ait fonksiyonlar? da yüksek ??zünürlüklü 10,25 in? ekranda g?sterir.
Detaylar
?? Tasar?m

Kullan?c? dostu olmay? hedefleyen yeni BMW 5 Serisi, son nesil iDrive sistemiyle donat?lm??t?r. En üstün ?zelliklere sahip bu model, navigasyon, telefon ve e?lence ?zelliklerinin yan? s?ra otomobile ait fonksiyonlar? da yüksek ??zünürlüklü 10,25 in? ekranda g?sterir.

Detaylar

Adaptif LED Farlar

Adaptif LED Farlar, ?ehir ve otoyol i?in de?i?ken ayd?nlatmal? Adaptif Far?, viraj farlar?n? ve uzun far ve k?sa far fonksiyonuna sahip elektrokrom uzun far fonksiyonunu i?erir. B?ylece sistem, her ko?ulda en uygun yol ayd?nlatmas? sa?lar.

Hareketli ?n farlar, karanl?kta direksiyonu d?ndürmeye ba?lad???n?z anda k??eleri g?rmenizi sa?lar. K?sa mesafe g?rü?ünü iyile?tirmek i?in, otomobil hareketsiz duruyor olsa bile, d?nü? sinyali verildi?inde veya direksiyon d?ndürülmeye ba?lad???nda viraj ???klar? otomatik olarak etkinle?tirilir. Adaptif Farlar yollardaki her ko?ulda en uygun ayd?nlatmay? sa?layarak aktif güvenli?i ?nemli ?l?üde art?r?r.

Elektrokrom uzun far fonksiyonu, ortam ayd?nlatmas?na ve trafik durumuna g?re uzun farlar? otomatik olarak a??p kapayarak gece sürü?ünde mükemmel g?rü? sa?lar. Sistem ?ndeki veya kar??dan gelen otomobilleri alg?lar ve yoldaki di?er sürücülerin g?zlerinin kama?mas?n? engellemek i?in uzun far ayar?n? sürekli olarak de?i?tirir.

Adaptif LED Farlar

Adaptif LED Farlar, ?ehir ve otoyol i?in de?i?ken ayd?nlatmal? Adaptif Far?, viraj farlar?n? ve uzun far ve k?sa far fonksiyonuna sahip elektrokrom uzun far fonksiyonunu i?erir. B?ylece sistem, her ko?ulda en uygun yol ayd?nlatmas? sa?lar.

Detaylar
BMW Connected Onboard

Uzaktan 3D G?rünüm, sürücülerin hareket halindeyken otomobilin etraf?ndaki alan? ü? boyutlu olarak ak?ll? telefonlar?nda g?rüntüleyebilmesini sa?lar. Bu, otomobillerinin her zaman g?zlerinin ?nünde olaca?? anlam?na gelir.

Yeni BMW 5 Serisi hakk?nda daha detayl? bilgi ve test sürü?ü i?in ?angar Motors BMW Showroomuna bekliyoruz.

BMW Connected Onboard

Uzaktan 3D G?rünüm, sürücülerin hareket halindeyken otomobilin etraf?ndaki alan? ü? boyutlu olarak ak?ll? telefonlar?nda g?rüntüleyebilmesini sa?lar. Bu, otomobillerinin her zaman g?zlerinin ?nünde olaca?? anlam?na gelir.

Yeni BMW 5 Serisi hakk?nda daha detayl? bilgi ve test sürü?ü i?in ?angar Motors BMW Showroomuna bekliyoruz.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源