• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

BMW 5 Serisi Gran Turismo
OLA?ANüSTü VE ETK?LEY?C?.
Tasar?m

Yeni Bir ?zgürlük S?n?f?

D?? Tasar?m
BMW 5 Serisi Gran Turismo'nun, sedan bir otomobilin ??k duru?unu coupé bir otomobilin sportif zarafetiyle birle?tiren ?izgileri, ?ekicili?ini a??k?a ortaya koyar. Bu g?rünüm BMW 5 Serisi Gran Turismo'ya ba??ms?z ki?ili?ini verir.

Ola?anüstü bir otomobilden daha fazlas?, benzersiz bir BMW. Uzat?lm?? motor b?lmesi kapa??, k?sa d?? mesafeleri ve C sütunundaki karakteristik Hofmeister k?vr?m?, BMW 5 Serisi Gran Turismo'nun tam bir BMW oldu?unu hemen kan?tlar. Coupé tarz? tavan ?izgisi Gran Turismo'nun klasik tasar?m?n? ??k ve modern bir ?ekilde yeniden yorumlar ve dinamik ?ekilde bi?imlendirilmi? arka b?lüme do?ru ak???n? sa?lar. Burada ?arp?c? bagaj kapa??n?n al?ak profili ve arka lambalar sportif bir g?rünüm sunar. Ek olarak opsiyonel LED farlar BMW 5 Serisi Gran Turismo'nun kendine güvenen tavr?n? ?ne ??kar?r.

D?? Tasar?m
BMW 5 Serisi Gran Turismo'nun, sedan bir otomobilin ??k duru?unu coupé bir otomobilin sportif zarafetiyle birle?tiren ?izgileri, ?ekicili?ini a??k?a ortaya koyar. Bu g?rünüm BMW 5 Serisi Gran Turismo'ya ba??ms?z ki?ili?ini verir.
Detaylar
D?? Tasar?m

BMW 5 Serisi Gran Turismo'nun, sedan bir otomobilin ??k duru?unu coupé bir otomobilin sportif zarafetiyle birle?tiren ?izgileri, ?ekicili?ini a??k?a ortaya koyar. Bu g?rünüm BMW 5 Serisi Gran Turismo'ya ba??ms?z ki?ili?ini verir.

Detaylar
?? Tasar?m
D?? tasar?m?yla etkileyici, i? tasar?m?yla ?ok daha büyüleyici. ?er?evesiz kap?lar?n ??kl??? otomobilin i?erisinde sizi bekleyen konforun ilk belirtisidir. BMW 5 Serisi Gran Turismo tüm yolcular?na se?kin, ??k malzemelerle, ayr?nt?lara ?zen g?sterilerek, sevgiyle meydana getirilmi? bir i? mekan sunar.

Kokpit ve arka b?lüm aras?ndaki uyumlu ba?lant? i? mekana k?yas kabul etmeyen bir ferahl?k verir. Maksimum konfor yap?land?rmas?nda bile, arka koltuklar ?a??rt?c? geni?likte bir bacak bo?lu?uyla bu ferahl??a katk?da bulunur. Bu ?zelli?i, yolculu?unuzun sonuna ula?m?? olsan?z bile, sizi BMW 5 Serisi Gran Turismo'nun i?erisinde daha fazla zaman ge?irmeye davet eden, birinci s?n?f, kaliteli bir ortam yarat?r. Ek olarak BMW 5 Serisi Gran Turismo'nun i? mekan? her durumda ideal se?ene?i olu?turacak ?ekilde uyarlanabilir.

?? Tasar?m
D?? tasar?m?yla etkileyici, i? tasar?m?yla ?ok daha büyüleyici. ?er?evesiz kap?lar?n ??kl??? otomobilin i?erisinde sizi bekleyen konforun ilk belirtisidir. BMW 5 Serisi Gran Turismo tüm yolcular?na se?kin, ??k malzemelerle, ayr?nt?lara ?zen g?sterilerek, sevgiyle meydana getirilmi? bir i? mekan sunar.
Detaylar
?? Tasar?m

D?? tasar?m?yla etkileyici, i? tasar?m?yla ?ok daha büyüleyici. ?er?evesiz kap?lar?n ??kl??? otomobilin i?erisinde sizi bekleyen konforun ilk belirtisidir. BMW 5 Serisi Gran Turismo tüm yolcular?na se?kin, ??k malzemelerle, ayr?nt?lara ?zen g?sterilerek, sevgiyle meydana getirilmi? bir i? mekan sunar.

Detaylar
Adaptif LED Farlar

Adaptif LED Farlar, ?ehir i?i ve otoyollarda de?i?ken ayd?nlatmal? Adaptif Farlar, viraj ???klar? ile uzun ve k?sa far i?eren elektrokrom uzun far fonksiyonuna sahiptir. Sistem b?ylelikle her ko?ulda en ideal yol ayd?nlatmas?n? sunar.

Hareketli farlar, siz direksiyonu ?evirmeye ba?lar ba?lamaz, karanl???n en derin k??elerini g?rebilmenize izin verir. K?sa mesafeli g?rü?ü art?rmak üzere, otomobil hareketsiz haldeyken bile viraj ???klar? sinyal lambalar? yak?ld???nda ya da direksiyon ?evrildi?inde otomatik olarak etkinle?ir. Adaptif Farlar, her yol durumunda, aktif emniyeti ?nemli ?l?üde art?rarak en ideal ayd?nlatmay? sa?lar.

Elektrokrom uzun far fonksiyonu, ortamdaki ???k ko?ullar?na ve trafik durumuna ba?l? olarak uzun farlar? a??p kapatarak geceleri mükemmel g?rü? sa?lar. Sistem ?nde ilerleyen veya kar??dan gelen otomobilleri alg?lar ve yoldaki di?er sürücülerin g?zlerinin kama?mas?n? engellemek i?in uzun far ayar?n? sürekli olarak de?i?tirir.

Adaptif LED Farlar

Adaptif LED Farlar, ?ehir i?i ve otoyollarda de?i?ken ayd?nlatmal? Adaptif Farlar, viraj ???klar? ile uzun ve k?sa far i?eren elektrokrom uzun far fonksiyonuna sahiptir. Sistem b?ylelikle her ko?ulda en ideal yol ayd?nlatmas?n? sunar.

Detaylar
?? Mekan

BMW 5 Serisi Gran Turismo’nun benzersiz atmosferi, mutlak konforu ?ne ??kar?r ve etraf?n?z? ?evreleyen ?zellikler hangi koltukta oturursan?z oturun kendinizi evinizde hissettirir. Merkez konsol sürücüye d?nüktür.

Tüm g?stergeler ve ekranlar, i?güdüsel olarak bakaca??n?z yerlere yerle?tirilmi?tir. Opsiyonel BMW Head-Up Display ile sürücü en ?nemli bilgileri ?n cam üzerine, g?rü? alan? i?erisine yans?t?lm?? ?ekilde g?rür. BMW 5 Serisi Gran Turismo’nun i? mekan?n?n yaratt??? genel deneyimi ?zelle?tirmek ve daha rafine hale getirmek üzere bir dizi donan?m da mevcuttur.

?zel donan?m i?erisinde yer alan ortam ayd?nlatmas?, zarif, ??k bir ayd?nlatma sunar. Bu ?zellik lüks ortam? ?ne ??kar?r ve ayn? zamanda orta konsolun saklama b?lümünün yan? s?ra kap? cepleri ve yan kaplamalar üzerinde i?levsel bir ???k kayna?? g?revi yapar. Renk de?i?tirme i?levi, sundu?u parlak beyaz veya soluk turuncu aras?ndaki se?enekleriyle tercih etti?iniz havay? yaratman?z? sa?lar.

Opsiyonel ?ok i?levli g?sterge ekran?, ?zelle?tirilmi? g?sterge ekranlar?yla farkl? sürü? deneyimi modlar? sunar ve b?ylelikle daha fazla güvenlik, verimlilik ve ?rnek olu?turan sürücü uyumu i?in modlar ve renkler dünyas? yarat?r. Navigasyon talimatlar? ve sürücü destek sistemlerinden gelen navigasyon bilgileri ?imdi bir bak??ta ?ok daha kolay anla??l?r. Tüm bu ?zellikleriyle yeni dijital sunum konforu, deneyimi ve sürü? güvenli?ini ayr?cal?kl? bir bi?imde art?r?r.

BMW 5 Serisi Gran Turismo, yenilik?i Bang & Olufsen high-end Surround Ses Sistemi ile donat?lm??t?r. Mükemmel müzik keyfi ile ola?anüstü sürü? hissi tek ve e?siz bir deneyim halinde bir arada. Toplam 1200 watt’l?k on alt? aktif hoparl?r mükemmel kalitede müzik sunar. Berrak bir sesin elde edilebilece?i “Studio” modu ve akustik alana yay?larak benzersiz bir surround ses deneyimi olu?turan “Expanded” modu gibi akustik se?enekler aras?ndan tercih yap?labilir.

?? Mekan

BMW 5 Serisi Gran Turismo'nun benzersiz atmosferi, mutlak konforu ?ne ??kar?r ve etraf?n?z? ?evreleyen ?zellikler hangi koltukta oturursan?z oturun kendinizi evinizde hissettirir. Merkez konsol sürücüye d?nüktür.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源