• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

BMW 4 Serisi Cabrio
SüRü? KEYF? ???N TASARLANDI.
Tasar?m

Her A??dan Etkileyici.

D?? Tasar?m
BMW 4 Serisi Cabrio'nun ?ok y?nlü tasar?m?, otomobil hareket halinde de?ilken bile etkileyici bir g?rünüm kazand?r?yor.
?arp?c? ?ift B?brek Izgaralar? ve iste?e ba?l? Adaptif LED Farlar, uzaktan bile ay?rt edilen bir g?rüntü olu?turuyor. Geni?letilmi? aks d??? mesafeleri, kal?p hatt?na paralel ?ekilde yanlardan arkaya do?ru uzanarak heyecan verici bir dinamizm sunuyor. Cezbedici bir ???k ve g?lge oyunu ile bu Cabrio'nun gü?lü omuzlar? daha da ortaya ??k?yor.

Uzun aks aral??? ve geni? motor b?lümüne ek olarak BMW 4 Serisi Cabrio'nun kama bi?imli silueti de sportif g?rünümünü yans?t?yor. ?n ?amurluk davlumbazlar?n?n arkas?nda yer alan Havaland?rma ile otomobilin aerodinamik ??kl??? tamamlan?yor. Tüm bunlar bütünüyle BMW EfficientDynamics felsefesine uygun olarak minimum yak?t tüketimi ve emisyon ile maksimum Cabrio deneyimi sunuyor.

D?? Tasar?m
BMW 4 Serisi Cabrio'nun ?ok y?nlü tasar?m?, otomobil hareket halinde de?ilken bile etkileyici bir g?rünüm kazand?r?yor.
Detaylar
D?? Tasar?m

BMW 4 Serisi Cabrio'nun ?ok y?nlü tasar?m?, otomobil hareket halinde de?ilken bile etkileyici bir g?rünüm kazand?r?yor.

Detaylar
?? Tasar?m
Rüzgar, ya?mur damlalar?, ucu buca?? g?rünmeyen ufuklar... Bu sonsuzluk hissi, BMW 4 Serisi Cabrio'nun her detay?nda yank?lan?r.
Tavan a??kken, iki renkli kap? ve yan paneller, ayr?ca hard tavan?n i?ine gizlendi?i kapak, otomobile bir geminin güvertesine benzer bir karakter kazand?r?r. Tasar?m?n her ??esi birbirini kusursuz ?ekilde tamamlar. Estetik bütünlük i?erisindeki BMW 4 Serisi Cabrio, sürücünün i?indeki ?zgürlük ve haz tutkusunu ortaya ??kar?r. Tavan kapal?yken de, d??ar?da hava nas?l olursa olsun, farkl? ayd?nlatma modlar? otomobilin i? atmosferini bütün duyular i?in bir ??lene d?nü?türür.

Dakota deri gibi yüksek kaliteli malzemeler, ??k diki?ler ve se?kin i? kaplama se?enekleri ile bir?ok ki?iselle?tirme olana??, BMW 4 Serisi Cabrio'nun benzersiz karakterini peki?tirir.

?? Tasar?m
Rüzgar, ya?mur damlalar?, ucu buca?? g?rünmeyen ufuklar... Bu sonsuzluk hissi, BMW 4 Serisi Cabrio'nun her detay?nda yank?lan?r.
Detaylar
?? Tasar?m

Rüzgar, ya?mur damlalar?, ucu buca?? g?rünmeyen ufuklar... Bu sonsuzluk hissi, BMW 4 Serisi Cabrio'nun her detay?nda yank?lan?r.

Detaylar
Sürücü Uyumu

BMW 4 Serisi Cabrio’nuzu tüm duyular?n?zla rahat ve keyifli bir ?ekilde kullanman?z i?in tüm kollar, anahtarlar ve dü?meler ergonomik olarak, sürücünün onlar? sezgisel olarak arayaca?? yerlere yerle?tirilmi?tir.

Tüm ?ekiller ve hatlar, otomobilin ?ne do?ru at?lan g?rüntüsünü destekler ve ?nünüzdeki yola odaklanman?z? sa?lar.

Entegre kemerlere sahip koltuklar; ergonomik ?zellikler ve yanlardan sa?lanan destekler sayesinde ?evik ve h?zl? bir sürü?ü bile keyifli hale getirir. ?ste?e ba?l? spor koltuklar en iyi kalite deri d??emeye sahiptir. Sürücü ve ?n yolcu koltu?unun s?rtl??? elektrikli geni?lik ayarlama i?levine sahiptir. Koltuk yüksekli?i, uzunlu?u, a??s? ve s?rtl?k a??s? manuel olarak da ayarlanabilir ve spor sürü? esnas?nda bile yanlardan destek sa?lar.

Sürücü Uyumu

BMW 4 Serisi Cabrio'nuzu tüm duyular?n?zla rahat ve keyifli bir ?ekilde kullanman?z i?in tüm kollar, anahtarlar ve dü?meler ergonomik olarak, sürücünün onlar? sezgisel olarak arayaca?? yerlere yerle?tirilmi?tir.

Detaylar
A??l?r kapan?r hard tavan

A??l?r kapan?r hard tavan sayesinde a??k havada sürü? i?in tavan? a?abilirsiniz, k???n zorlu ko?ullar?nda ise sa?lam koruma alt?nda kendinizi güvende hissedersiniz.

D??ar?dan bak?nca tavan coupé tarz?, al?ak ve uzun bir g?rünüme sahiptir. Tavan 18km/sa’e kadar h?zlarda ?abucak a??l?p kapanabilir. A??l?r kapan?r hard tavan, ?nde ve arkada oturanlar i?in geni? bir ba? bo?lu?u sa?lar. Tavan astar?n?n tam ortas?nda yer alan entegre LED, arka koltuklar? ayd?nlat?r. Gü?lü yal?t?ma sahip tavan, titre?imleri absorbe ederek, h?zl? seyir esnas?nda bile sessiz bir ortam yarat?r.

A??l?r kapan?r hard tavan

A??l?r kapan?r hard tavan sayesinde a??k havada sürü? i?in tavan? a?abilirsiniz, k???n zorlu ko?ullar?nda ise sa?lam koruma alt?nda kendinizi güvende hissedersiniz.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源