• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

BMW 3 Serisi Gran Turismo
YEN? B?R FERAHLIK ANLAYI?I.
Tasar?m

Stil Mi ??kl?k M??

D?? Tasar?m
BMW 3 Serisi Gran Turismo'nun d?? tasar?m?, dinamik hatlar? coupé otomobilin ??kl???yla büyüleyici bir ?ekilde birle?tirir. Bu otomobil, bi?im ve ferahl???n e?siz uyumunu somutla?t?r?r ve di?er hi?bir otomobilde bulunmayan tamamen ?zgün bir estetik anlay??? yarat?r.

Ana hatlarla tamamen belirlenmi? ?n k?sma yerle?tirilen, geni?, neredeyse ü? boyutlu b?brek ?zgaras?, BMW 3 Serisi Gran Turismo'nun ?zel karakterini yan taraftan bak?ld???nda bile ?n plana ??kar?r. Se?kin krom kaplamas? sayesinde b?brek ?zgaras?, ?ift yuvarlak farlar i?ine erimi? g?rüntüsü verir. Silüeti, uzun hatlar ile ??k bir ?ekilde uzat?lm??t?r. Yükselen uzant?lar kar?? konulmaz dinamikler olu?turur ve arkaya do?ru kesintisiz ?ekilde devam eder. Hafif e?imli tavan hatt?, klasik coupé'nin ?zelli?idir ve i? tasar?mdaki alan? art?r?r. Tipik BMW L ?eklinde uzat?lm?? stop farlar? ile BMW 3 Serisi Gran Turismo'nun arka tasar?m?, bagaj hacminin ne kadar büyük oldu?unun ve tüm otomobilin sahip oldu?u yüksek i?levselli?in bir g?stergesidir. Bununla birlikte, geni? tasar?m? bu otomobile yollarda daha fazla denge sa?layarak onu sportifli?i ve ??kl??? zahmetsizce birle?tiren bir otomobil haline d?nü?türür.

D?? Tasar?m
BMW 3 Serisi Gran Turismo'nun d?? tasar?m?, dinamik hatlar? coupé otomobilin ??kl???yla büyüleyici bir ?ekilde birle?tirir. Bu otomobil, bi?im ve ferahl???n e?siz uyumunu somutla?t?r?r ve di?er hi?bir otomobilde bulunmayan tamamen ?zgün bir estetik anlay??? yarat?r.
Detaylar
D?? Tasar?m

BMW 3 Serisi Gran Turismo'nun d?? tasar?m?, dinamik hatlar? coupé otomobilin ??kl???yla büyüleyici bir ?ekilde birle?tirir. Bu otomobil, bi?im ve ferahl???n e?siz uyumunu somutla?t?r?r ve di?er hi?bir otomobilde bulunmayan tamamen ?zgün bir estetik anlay??? yarat?r.

Detaylar
?? Tasar?m
Otomobile ho?geldiniz; BMW 3 Serisi Gran Turismo'nun i? tasar?m?, c?mert ve konforlu bir etki yarat?r. Estetik ve i?levsellik, etkileyici bir bütünlük ortaya koyarak izleyiciyi sahnenin bir par?as? olmaya davet eder. Ba?tan ??kar?c? alan ve yükseltilmi? koltuklarla, rahatlat?c? ve konforlu bir sürü? ka??n?lmazd?r.
G?sterge panelinin hafif ve ??k tasar?m?, tipik BMW yatay hatlar?yla i? tasar?m? bütünler ve g?rsel olarak uyumlu hale getirir. Tüm ?nemli i?levler ergonomik olarak düzenlenmi?tir ve sezgisel olarak kullan?labilir. Yuvarlak g?stergeler sürücünün g?rü? alan? i?erisindedir; merkez konsol ve ba??ms?z Merkezi Ekran sürücüye d?nüktür. Vites kolunun tam ?nünde, tercihinize g?re, kullan??l? bir saklama b?lümü veya iki bardak tutucu yer al?r. Maksimum 1 litrelik su ?i?eleri veya di?er kü?ük e?yalar i?in sürücü ve ?n yolcu kap?lar?n?n saklama ceplerinde ?ok daha fazla yer mevcuttur.

Arka k?s?m, ü? yeti?kin i?in se?kin ve konforlu bir atmosfer sa?lar. Konforlu arka koltuk, arkada oturan yolculara bol miktarda geni?lik sa?larken, uzun aks aral??? lüks bir otomobilin sundu?u oranda bacak bo?lu?u sunar. Kargo i?levi 520 litre bagaj hacmini 33 litreye kadar art?rabilirken, ayarlanabilir arka koltuk s?rtl??? rahatl??? en üst seviyeye ??kar?r. ?htiya? duydu?unuzda, arka koltuk s?rtl???n? 40:20:40 oran?nda katlayarak fazladan 1.600 litre alan kazanabilirsiniz. BMW 3 Serisi Gran Turismo, sizi her an bir yolculu?a davet etmenin yan? s?ra, sunulan bu fazla alanla, bu yolculu?un keyfini ??karman?z? da garanti eder.

?? Tasar?m
Otomobile ho?geldiniz; BMW 3 Serisi Gran Turismo'nun i? tasar?m?, c?mert ve konforlu bir etki yarat?r. Estetik ve i?levsellik, etkileyici bir bütünlük ortaya koyarak izleyiciyi sahnenin bir par?as? olmaya davet eder. Ba?tan ??kar?c? alan ve yükseltilmi? koltuklarla, rahatlat?c? ve konforlu bir sürü? ka??n?lmazd?r.
Detaylar
?? Tasar?m

Otomobile ho?geldiniz; BMW 3 Serisi Gran Turismo'nun i? tasar?m?, c?mert ve konforlu bir etki yarat?r. Estetik ve i?levsellik, etkileyici bir bütünlük ortaya koyarak izleyiciyi sahnenin bir par?as? olmaya davet eder. Ba?tan ??kar?c? alan ve yükseltilmi? koltuklarla, rahatlat?c? ve konforlu bir sürü? ka??n?lmazd?r.

Detaylar
?ok ??levli Bagaj B?lümü

?ster bir deniz k?y?s? ziyareti, ister hafta sonu al??veri? turu veya büyük bir tatil planlay?n, BMW 3 Serisi Gran Turismo tüm bunlar i?in her zaman haz?rl?kl? olman?z? sa?lar. Ak?ll? bagaj b?lümü konsepti, her durum i?in mükemmel ??zümler sunabilecek ?ekilde esnektir.

Kargo i?levi, arka koltu?u kademeli ?ekilde katlaman?za ve bagaj b?lümünü 33 litreye kadar geni?letmenize olanak tan?r. Koltu?u 40:20:40 oran?nda katlayarak mevcut hacmi maksimum 1.600 litreye kadar ??karabilirsiniz. Bu, iste?e ba?l? olarak sa?lanan konfor paketiyle uzaktan kumanda anahtar? üzerindeki kol arac?l???yla ya da manuel olarak yap?labilir. B?ylece, her türlü durumda tüm ihtiya?lar?n?z haz?r olaca?? i?in i?iniz rahat olur.

?ste?e ba?l? olarak sa?lanan Konfor Eri?im Sistemi, otomobile yükleme i?lemini ?ok daha kolay k?lar. Temass?z a??lan bagaj kapa?? bu pakete dahildir; aya??n?z? arka tampon alt?nda k?sa bir süre tutarak kapa??n kendi kendine a??lmas?n? sa?layabilirsiniz. Bu ?zellik, elleriniz doluyken son derece kullan??l?d?r. Bagaj kapa??n? a?mak i?in art?k elinizdekileri yere koymak zorunda de?ilsiniz.

?ki par?al? arka raf, ?ok daha fazla avantaj sa?lar. ?rne?in, bagaj kapa?? a??kken, bir k?sm? saklama b?lümü olarak kullan?labilir. ?htiya? duyuldu?unda, arka raf?n tamam? s?külebilir ve bagaj kapa?? i?inde kolayca saklanabilir; bu, bagaj b?lümü yüksekli?inden tamamen faydalanman?z? ve daha büyük e?yalara kolayl?kla yer bulman?z? sa?lar.

?ok ??levli Bagaj B?lümü

?ster bir deniz k?y?s? ziyareti, ister hafta sonu al??veri? turu veya büyük bir tatil planlay?n, BMW 3 Serisi Gran Turismo tüm bunlar i?in her zaman haz?rl?kl? olman?z? sa?lar. Ak?ll? bagaj b?lümü konsepti, her durum i?in mükemmel ??zümler sunabilecek ?ekilde esnektir.

Detaylar
Konfor

Yüksek düzeyde konfor ve her koltuktan sa?lanan panoramik g?rü?; BMW 3 Serisi Gran Turismo’daki etkileyici alan miktar?, fazlas?yla hareket ?zgürlü?ü sa?lar. Sürücü, ?n yolcu ve arka yolcular, son derece c?mert ?ekilde tasarlanm?? i? tasar?m ve yüksek koltuk konumundan faydalan?rlar.

Kaliteli malzemelere ve teknoloji harikas? i??ili?e ek olarak, c?mert bir ferahl?k duygusu sizi bekler ve uzun mesafelerde konforu ve sürü? keyfini garanti eder. Arka k?s?mda oldu?u kadar ?n k?s?mda da fazlas?yla ba? ve bacak bo?lu?u vard?r. Geni?letilmi? arka koltuk, ü? yeti?kinin yan yana konforlu bir ?ekilde yolculuk etmesi i?in yeterli alana sahiptir. Bu ?er?evesiz kap?lara sahip lounge atmosferinde, yolcular manzaran?n keyfini daha fazla ??karabilir. Ayr?ca, yolculukta en fazla ihtiya? duyaca??n?z e?yalar?, mesela su ?i?elerini, kap?lardaki saklama ceplerine koyabilirsiniz.

Konfor

Yüksek düzeyde konfor ve her koltuktan sa?lanan panoramik g?rü?; BMW 3 Serisi Gran Turismo'daki etkileyici alan miktar?, fazlas?yla hareket ?zgürlü?ü sa?lar. Sürücü, ?n yolcu ve arka yolcular, son derece c?mert ?ekilde tasarlanm?? i? tasar?m ve yüksek koltuk konumundan faydalan?rlar.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源