• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

BMW 2 Serisi Coupé
DAHA AZ KURAL. DAHA FAZLA PERFORMANS.
Tasar?m

Geleneksel Olarak S?ra D???.

D?? Tasar?m
?n akstan ba?layan ?arp?c? k?vr?m, arka kanad?n üst k?sm?na do?ru ilerler ve sportif, dinamik kama bi?imini vurgulayarak atak bir kimlik sergiler. Kasl? bir g?rünüm sunan tekerlek yuvas?yla birle?ti?inde, BMW 2 Serisi Coupé'nin her zaman ?ne ge?meye haz?r oldu?unu kan?tlar.

LED ???k ?ubuklar?na sahip L ?eklinde stop lambalar? ve yatay hizalama ile etkisi gü?lenen arka g?rünüm, otomobilin hakim duru?unu tamamlar. M235i modelinin arka k?sm?ndaki spoyler, yol tutu?unu gü?lendirir.

Uzat?lm?? motor kapa??n?n d?? ?izgileri havan?n ak?? y?nünü belirlerken, büyük hava giri?leri, hareketsizken bile tavr?n? belli eden BMW 2 Serisi Coupé'nin dizginlenemeyen iti? gücünü sembolize eder.

Otomobilde, farlar ü? boyutlu b?brek ?zgaralar?na do?ru sert bi?imde ilerleyerek bak??lar? üzerinde toplar. ?ne ??kan b?brek ?zgaralar?n?n ?ubuklar? parlak yüzeyleriyle ger?ek?i bir derinlik sunar. Krom kaplama b?brek ?zgaralar?n?n ?er?evesi bu etkiyi art?r?r ve otomobile etkileyici bir g?rünüm kazand?r?r.

Demir Grisi d?? aynalar M235i'nin fark yaratan d?? ?zelliklerinden biridir. Yanlarda yer alan hava giri?lerindeki ?ubuklar ve g?steri?li 18 in? jantlar üzerinde yer alan vurgu renkleri, g?rünümü zenginle?tirir. Tüm bu d?? tasar?m ?zellikleri, otomobile ?arp?c? sportif bir duru? kazand?r?r.

D?? Tasar?m
?n akstan ba?layan ?arp?c? k?vr?m, arka kanad?n üst k?sm?na do?ru ilerler ve sportif, dinamik kama bi?imini vurgulayarak atak bir kimlik sergiler. Kasl? bir g?rünüm sunan tekerlek yuvas?yla birle?ti?inde, BMW 2 Serisi Coupé'nin her zaman ?ne ge?meye haz?r oldu?unu kan?tlar.
Detaylar
D?? Tasar?m

?n akstan ba?layan ?arp?c? k?vr?m, arka kanad?n üst k?sm?na do?ru ilerler ve sportif, dinamik kama bi?imini vurgulayarak atak bir kimlik sergiler. Kasl? bir g?rünüm sunan tekerlek yuvas?yla birle?ti?inde, BMW 2 Serisi Coupé'nin her zaman ?ne ge?meye haz?r oldu?unu kan?tlar.

Detaylar
?? Tasar?m
Sportif ruhunu yans?tan i? tasar?m?yla BMW 2 serisi Coupé'nin direksiyonunun ba??na ge?ti?inizde, hakimiyetin sizde oldu?unu hissedersiniz. Bu duyguyu yaratan, kokpitin tamamen sürücüye do?ru y?nlendirilmi? olmas?d?r.

Asimetrik orta konsol sürücüye do?ru ?evrilmi?tir, ba??ms?z Kontrol Ekran? tam olarak sürücünün g?rü? alan? i?erisindedir ve tüm ?nemli fonksiyonlar?n her zaman kontrol alt?nda olmas?n? sa?lar. Coupé modeline uygun ?er?evesiz camlar g?rü? alan?n? b?lmez. üst üste binen heyecan verici yüzeyler ve dinamik ?izgiler, sportif d?? tasar?m? i? mekana ta??r. Do?al olarak bunlar?n tümü mükemmel i??ilik ve kaliteli malzemelerin kullan?m?yla ger?ekle?tirilir.

?? Tasar?m
Sportif ruhunu yans?tan i? tasar?m?yla BMW 2 serisi Coupé'nin direksiyonunun ba??na ge?ti?inizde, hakimiyetin sizde oldu?unu hissedersiniz. Bu duyguyu yaratan, kokpitin tamamen sürücüye do?ru y?nlendirilmi? olmas?d?r.
Detaylar
?? Tasar?m

Sportif ruhunu yans?tan i? tasar?m?yla BMW 2 serisi Coupé'nin direksiyonunun ba??na ge?ti?inizde, hakimiyetin sizde oldu?unu hissedersiniz. Bu duyguyu yaratan, kokpitin tamamen sürücüye do?ru y?nlendirilmi? olmas?d?r.

Detaylar
?n Ve Arka

Bu otomobilde her ?ey ileriye do?ru y?nlendirilmi?tir. Bu ?zellikle otomobilin ?n tasar?m? i?in ge?erlidir. ?ne do?ru e?imli B?brek Izgaralar?, d?rt d?? ?izgisiyle hava ak???n? y?nlendirir.

Farlar?n sivri bi?imi tipik BMW g?rüntüsüne tamamen kendine ?zgü bir karakter katar.

?arp?c? arka b?lümün sert, yatay düzeni BMW 2 Serisi Coupé’nin iz geni?li?i vurgular. Arka egzoz ve arka b?lümün alt k?sm? aras?ndaki optik etkile?im, otomobilin zemine daha yak?n g?rünmesini sa?lar. Bagaj kapa??ndaki spoyler, M235i’nin ?zellikle sportif karakterini belirginle?tirir. Olu?turdu?u g?rsel etkinin yan? s?ra yüksek h?zlarda havalanmay? azaltarak ve yüzey bas?nc?n? art?rarak sürü? dinamiklerini etkiler.

?n Ve Arka

Bu otomobilde her ?ey ileriye do?ru y?nlendirilmi?tir. Bu ?zellikle otomobilin ?n tasar?m? i?in ge?erlidir. ?ne do?ru e?imli B?brek Izgaralar?, d?rt d?? ?izgisiyle hava ak???n? y?nlendirir.

Detaylar
I??k Tasar?m?

?ift yuvarlak farlar yola odaklanacak ?ekilde otomobilin d?? tasar?m?nda birbirinden uzak noktalara yerle?tirilmi?tir. Yatay bi?imleri, ?n b?lümün daha geni? g?rünmesini sa?lar. G?rünümü konsantre ve odaklanm?? ?ekildedir.

Farkl? yüzeylere yans?yan ???k, opsiyonel bi-xenon farlarda kullan?lan ü? boyutlu ??elerle gü?lendirilmi?, taze, canl? bir g?rünüm sunar.

Stop lambalar? geni?, L bi?imli, k?rm?z? LED ???k ?ubuklar? ile ?ekici bir g?rünüm sunar ve otomobilin kendine güvenini her y?nden yans?t?r. Monoblok tasar?m, farlar?n ?zellikle ?arp?c? bir g?rünüme sahip olmalar?n? sa?lar, gece ve gündüz benzersiz bir etki sunar.

I??k Tasar?m?

?ift yuvarlak farlar yola odaklanacak ?ekilde otomobilin d?? tasar?m?nda birbirinden uzak noktalara yerle?tirilmi?tir. Yatay bi?imleri, ?n b?lümün daha geni? g?rünmesini sa?lar. G?rünümü konsantre ve odaklanm?? ?ekildedir.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源