• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

BMW 2 Serisi Active Tourer
?HT?YA? DUYDU?UNUZ HER KONU ???N.
Tasar?m

D?? Tasar?mda Kompakt, ?? Tasar?mda Ferah.

D?? Tasar?m
??levsellik ve esteti?in mükemmel ?ekilde birle?tirilebilece?inin kan?t?: BMW 2 Serisi Active Tourer'?n d?? tasar?m? bu otomobil segmentinde daha ?nce g?rülmemi? dinamikler sunar.
?nden bak?ld???nda ilk olarak ?ekilli rüzgarl???, al?ak ?n cam? ve yüksek motor kapa?? dikkatleri ?eker. Profilden bak?ld???nda ?arp?c? ?izgiler, otomobil hareketsiz durumdayken bile h?z izlenimi yarat?r. Ayr?ca, yüksek tavan ?izgisi ve geni? kap?lar tüm koltuklara kolay eri?imi i?aret eder.

Geni? L bi?imli lambalar ve geni? ?amurluk davlumbazlar? ile kaliteli arka tasar?m, BMW 2 Serisi Active Tourer'a yüksekli?ine ra?men sportif bir hava kazand?r?r. Ayn? zamanda, al?ak yükleme e?i?i ve geni? a??kl??? ile geni? bagaj kapa??, bagaj b?lümüne kolay eri?im sa?lar.

D?? Tasar?m
??levsellik ve esteti?in mükemmel ?ekilde birle?tirilebilece?inin kan?t?: BMW 2 Serisi Active Tourer'?n d?? tasar?m? bu otomobil segmentinde daha ?nce g?rülmemi? dinamikler sunar.
Detaylar
D?? Tasar?m

??levsellik ve esteti?in mükemmel ?ekilde birle?tirilebilece?inin kan?t?: BMW 2 Serisi Active Tourer'?n d?? tasar?m? bu otomobil segmentinde daha ?nce g?rülmemi? dinamikler sunar.

Detaylar
?? Tasar?m
Yük ne kadar a??r olursa olsun, BMW 2 Serisi Active Tourer'?n ferah i? tasar?m?na her zaman hafiflik hissi hakimdir. En kaliteli malzemeler ve zarif renklerde i? kaplamalar geni? camlarla ve opsiyonel panoramik cam tavan ile bir araya gelerek ayd?nl?k bir atmosfer yarat?r.
Bu his havada as?l? durur gibi g?rünen ve i? tasar?ma modern, estetik bir stil kazand?ran g?sterge panelinde de ge?erlidir. Yükseltilmi? koltuk konumu ?epe?evre g?rü? sa?lar.

BMW 2 Serisi Active Tourer'da i?levsellik i?in de bolca alan bulunur. ?ap?c? orta konsol, kap?lar?n i? k?s?mlar? ve ?n kol dayama say?s?z saklama se?ene?i sunar. Bunlar?n aras?nda ak?ll? telefon ya da g?zlükler i?in kilitlenebilir bir b?lme ve bardak ve ?i?eler i?in saklama alan? yer al?r. Opsiyonel katlanabilir yolcu koltu?u esnekli?i daha da art?r?r. Bagaj b?lümünde neredeyse tamamen düz zemin kolay yükleme sa?lar ve ü? ki?ilik arka koltuk s?ras? uzunlamas?na ayarlanarak (opsiyonel) ve 40:20:40 oran?nda katlanarak yolcu ve bagajlar i?in ideal ?ok y?nlülük sunar.

?? Tasar?m
Yük ne kadar a??r olursa olsun, BMW 2 Serisi Active Tourer'?n ferah i? tasar?m?na her zaman hafiflik hissi hakimdir. En kaliteli malzemeler ve zarif renklerde i? kaplamalar geni? camlarla ve opsiyonel panoramik cam tavan ile bir araya gelerek ayd?nl?k bir atmosfer yarat?r.
Detaylar
?? Tasar?m

Yük ne kadar a??r olursa olsun, BMW 2 Serisi Active Tourer'?n ferah i? tasar?m?na her zaman hafiflik hissi hakimdir. En kaliteli malzemeler ve zarif renklerde i? kaplamalar geni? camlarla ve opsiyonel panoramik cam tavan ile bir araya gelerek ayd?nl?k bir atmosfer yarat?r.

Detaylar
LED Farlar

BMW 2 Serisi Active Tourer’da yer alan viraj ???klar? ile LED farlar yolu optimum ?ekilde ayd?nlatarak gece sürü?lerini daha rahat k?lar ve güvenli?i artt?r?r.

Farlar, uzun ve k?sa huzme i?in parlak ve etkin ikili LED ???klar i?erir. Viraj ???klar? da LED teknolojisi ile ?al???r. Dü?ük parlakl??a sahip viraj ???klar?n? a?arak, ?ehir kullan?m?nda yan k?s?m daha iyi ayd?nlat?larak sürücünün yayalar? ve bisiklet sürenleri daha ?abuk fark etmesi sa?lan?r. Standart olarak yer alan LED gündüz farlar? ve ana far ???klar?nda yer alan konum farlar? ?arp?c? ve benzersiz bir g?rünüm yarat?r.

LED Farlar

BMW 2 Serisi Active Tourer'da yer alan viraj ???klar? ile LED farlar yolu optimum ?ekilde ayd?nlatarak gece sürü?lerini daha rahat k?lar ve güvenli?i artt?r?r.

Detaylar
Malzemeler

BMW 2 Serisi Active Tourer’?n malzeme konsepti otomobilin sportif ve do?al yap?s?na odaklanm??t?r. Yenilik?i ah?ap yüzeyler, se?kin kuma? ve deri d??emelerle bir araya gelerek son derece ferah bir his sunan kaliteli i? tasar?m? olu?turur.

G?sterge panelinin dikey bir ?ekilde ayr??mas? sunulan alan? vurgulayacak ?ekilde hafif ve havadar bir his sunar. Ayd?nlatma, do?rudan ve dolayl? ???klar?yla sofistike bir lounge atmosferi yaratan ayd?nlatma paketi ile sa?lan?r.

Malzemeler

BMW 2 Serisi Active Tourer'?n malzeme konsepti otomobilin sportif ve do?al yap?s?na odaklanm??t?r. Yenilik?i ah?ap yüzeyler, se?kin kuma? ve deri d??emelerle bir araya gelerek son derece ferah bir his sunan kaliteli i? tasar?m? olu?turur.

Detaylar
Panoramik Cam Tavan

Panoramik cam tavan yeni bak?? a??lar? sunar. I??k dolan atmosfer otomobilin son derece ?zel i? tasar?m ambiyans?n? vurgular.

Güne? ?????n?n fazla parlak oldu?u zamanlarda, katlanabilir perdeler kolayl?kla kapat?labilir. Panoramik cam tavan kayd?rma ve kald?rma i?levleriyle ?e?itli havaland?rma se?enekleri sunar. Cam tavan a??ld???nda, perdeler istenilen hava ak???n? yaratmak i?in otomatik olarak katlan?r. üstü a??k sürü? s?ras?nda türbülans? en aza indirmek i?in entegre rüzgar deflekt?rü otomatik olarak harekete ge?er.

Panoramik Cam Tavan

Panoramik cam tavan yeni bak?? a??lar? sunar. I??k dolan atmosfer otomobilin son derece ?zel i? tasar?m ambiyans?n? vurgular.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源