• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

Biz Kimiz?

mehmet-cangar

1951 y?l?nda Limasol’a ba?l? Binatl? K?yünde do?an Mehmet ?angar ilk, orta ve lise ??retimini burada tamamlam??t?r. üniversite e?itimini Ankara üniversitesi Fen Fakültesi Kimya b?lümünde tamamlay?p adaya tekrar d?nen Mehmet ?angar, ??rencilik y?llar?nda akl?na koydu?u ticaret ya?ant?s?n? hayata ge?irmek i?in 2 y?l ?ngiltere’ye gitmi?tir.

1976 y?l?nda adaya d?nen Mehmet ?angar beyaz e?ya, mobilya ve hediyelik e?ya sat??? ile K?br?s’taki ticaret hayat?na ba?lam?? ve gü?lü bir isim yapm??t?r. 1997 y?l?nda Mehmet ?angar Direkt?rlü?ünde kurulan ?angar Motors Co. Ltd. ile de otomotiv sekt?rüne girmi?tir.

Yine ayn? y?l ithalat?na ba?lad??? Japon ara?lar ile 1 günde 72 adet araba sat??? yap?p k?r?lmas? zor bir rekora imza atm??t?r. 1998 y?l?nda ?angar Motors bünyesinde kurulan ?angar Finans ?irketi ile KKTC halk?na uygun kredilendirmelerle finansal kolayl?klar sa?lam??t?r.

1999 y?l?nda dünya’n?n en büyük otomobil üreticisi olan BMW Grubunun resmi ve tek ithalat??s? olup BMW ve MINI’yi halk?n arabas? yapma slogan? ile yola ??km??t?r ve bunu da ba?arm??t?r. Premium segmentte ?angar Motors’un pazar liderli?i hala devam etmektedir.

1999 y?l?nda Vespa, Aprilia ve Gilera gibi ?talyan efsane markalar? olan motorlar?n?n da bayili?ini alm??t?r. Motor segmentinde de KKTC’de yine liderli?e oturmay? ba?arm??t?r.

2001 y?l?nda FORD’un KKTC ithalat??s? olup otomotiv sekt?ründe KKTC’de yine 1 numara olmay? ba?arm??t?r.

2012 y?l?nda Can-am, Yamaha atv, Yamaha jet ski, Larson gemi ve yatlar? adam?za getirip, macera severlerin hizmetine sunmu?tur.

2013 y?l?nda Girne’de a??lan ve adan?n en büyük sport salonu olma ?zelli?ini ta??yan M Power Sports Club, 5400 metrekarelik alan? ile KKTC halk?n?n hizmetine sunulmu?tur. 400 ki?inin ayn? anda spor yapabilece?i profesyonel e?itmenleriyle hizmet vermekte olan adan?n fitness bak?? a??s?n? tamam?yla de?i?tirmi?tir. Spora verdi?i ?nem ve yat?r?mlardan dolay? devlet taraf?dan bir?ok ?dül alm??t?r.

?angar Motors bünyesinde 2014 y?l?nda üniversite ??rencilerine y?nelik yurt ve ya?am merkezi kurularak KKTC e?itim hayat?na da destek olmaya ba?lanm??t?r.

Gel, g?r, al, git ve ?angar sizi seviyor sloganlar?yla y?llard?r KKTC halk?n?n g?nlünde taht kuran Mehmet ?angar, i? hayat?na Direkt?rü oldu?u ?angar Motors’da devam etmektedir.

唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源