• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

5 Kap?l? MINI
MINI 5 KAPI
Yeni 5 kap?l? MINI, mükemmel bir sürü? keyfi, verimlilik, sürü? konforu, güvenli?in yan? s?ra yeni nesil motorlar, modele ?zel süspansiyon ayarlar? ve yenilik?i yard?m sistemleri gibi premium hizmetler de sunuyor.

Alt?gen radyat?r ?zgaras?, geni? krom ?er?eveli farlar ve stop lambalar?, yan sinyal lambas? eleman? ve yeni MINI'nin siyah g?vde konturlar? gibi

karakteristik marka stili ve tasar?m ?zelliklerine sahip otomobilde ilave d?? tasar?m renk se?enekleri sunulurken tavan ve yan ayna kapaklar? ise istek üzerine kontrast renklerde tercih edilebiliyor.

Bagaj hacmi 3 kap?l? karde?ine oranla 67 litre daha artarak, 278 litreye yükseltildi. Kü?ük premium otomobil segmenti i?in sunulan mükemmel ?zellikler aras?nda 60:40 ?eklinde b?lünebilen arka s?rt dayamas?, opsiyonel saklama paketi, farkl? noktalara ayarlanarak kilitlenebilen bagaj saklama alan? yer al?yor.

Yeni 5 kap?l? MINI d?rt model ?e?idiyle piyasaya sunuluyor (ortalama yak?t tüketimi: 5,9 - 3,6 l/100 km) ve bu modeller MINI TwinPower Turbo Technology ile birlikte iki adet benzinli ve iki adet dizel se?ene?iyle yeni nesil motorlar i?eriyor. Otomobiller ayr?ca otomatik start/stop i?levi ve opsiyonel GREEN moda sahip kapsaml? MINIMALISM teknolojisini de i?eriyor.Vitesin kolunun taban?nda yer alan se?im kolu kullan?larak se?ilebilen opsiyonel MINI Sürü? Modlar? ile de?i?ken otomobil ayarlar? kurulum se?ene?i; otomobilde standart ayar olan MID modunun yan? s?ra, SPORT ve GREEN modlar? yer al?r.

A??rl??a ve ?arp??maya g?re optimize edilmi? g?vde yap?s?n?n standart güvenlik ?zelikleri aras?nda ?n ve yan hava yast?klar?, yan perde hava yast?klar?, ?nde kemer gergileri ve kemer kuvveti s?n?rland?r?c?lar?yla tüm koltuklarda 3 noktal? otomatik emniyet kemerleri, arkada ve opsiyonel olarak ?n yolcu koltu?unda ISOFIX ?ocuk koltu?u ba?lant?s?, optimum yaya korumas? i?in lastik bas?n? kontrolü ve k?smen aktif motor b?lmesi kapa?? yer al?r. Optimize edilmi? otomobil a??rl??? ayn? zamanda mükemmel i?itsel ve titre?imsel konfor ve aerodinamik ?zellikler sunuyor.

MINI 5 KAPI
Yeni 5 kap?l? MINI, mükemmel bir sürü? keyfi, verimlilik, sürü? konforu, güvenli?in yan? s?ra yeni nesil motorlar, modele ?zel süspansiyon ayarlar? ve yenilik?i yard?m sistemleri gibi premium hizmetler de sunuyor.
Detaylar
MINI 5 KAPI

Yeni 5 kap?l? MINI, mükemmel bir sürü? keyfi, verimlilik, sürü? konforu, güvenli?in yan? s?ra yeni nesil motorlar, modele ?zel süspansiyon ayarlar? ve yenilik?i yard?m sistemleri gibi premium hizmetler de sunuyor.

Detaylar
?? Tasar?m
Hem i?levsel hem de estetik MINI 5 Kap?'n?n i? tasar?m? her sürücünün hayalidir. ?ift ?eritli d??emeye sahip spor koltuklara yerle?ip, g?sterge paneli ile g?zlerinize ziyafet ?ekebilirsiniz. H?z g?stergesi ve devir sayac? gibi sürü? ile ilgili tüm g?stergeler direksiyonun arkas?nda, do?rudan g?rü? alan?n?za yerle?tirilmi?tir. Bilgi ve e?lence ihtiya?lar?n?z i?in kayna??n?z MINI G?sterge Paneli'dir. Ve arka k?s?mda ü? yolcuyu rahatl?kla oturtacak arka koltuk s?ras? ile MINI 5 Kap?'da arkada seyahat etmek rahats?zl?k vermez.

Yolunuzu yeni tasarlanm?? farlar ve arka lambalar ayd?nlat?r. Yeni grafikler ve yeni dolgu, MINI 5 Kap?'da daha olgun bir g?rünüm kazand?r?r. Temel modellerde halojen bulunan MINI 5 Kap?, iste?e ba?l? olarak karanl??? daha da fazla k?ran tamamen LED farlar ile sunulur.

?zleyin ve Kendinizi G?sterin

?n lambalar ikon haline gelmi? krom halka i?erisinde yer al?r ve tekli geni? elips ?eklinde dolgular i?erir. Sinyal ?????, gündüz farlar?n?n alt k?sm?na entegre edilmi?tir. Gece ve gündüz, stil ve uyum sa?lar.

Arka tasar?mda, lambalar daha geni?tir ve hakim bir konumdad?r. G?vdeye yerle?ik ve krom bir ?er?eveye sahip arka farlar yuvarlat?lm?? bir dikd?rtgen g?rünümünde yeniden tasarlanm??t?r.

?ehri Renklendirin

Se?im yapabilece?iniz en az on iki renk ile, yeni MINI'nizi istedi?iniz kadar ??k, sportif ya da iddial? k?labilirsiniz. Electric Blue, Moonwalk Grey, Volcanic Orange, Blazing Red ve Deep Blue olmak üzere be? yeni renkle mevcut renk serisini canland?r?n. MINI ayn? zamanda son derece h?zl? MINI GP i?in geli?tirilen ?zel Thunder Grey renginde sunulur. Ger?ekten ay?rt edilmek istiyorsan?z, yaln?zca MINI Yours ki?iselle?tirmesi i?inde sunulan Lapisluxury Blue rengine de güvenebilirsiniz. Parlak Chili Red ise John Cooper Works modelleri i?in sunulmaktad?r.

Tavanda Aspen White ya da Jet Black renkleri ile MINI'nize daha fazla kontrast katabilirsiniz. Elbette, tutarl?l?k tercih ederseniz, g?vde renginde bir tavan rengi de tercih edebilirsiniz.

?? Tasar?m
Hem i?levsel hem de estetik MINI 5 Kap?'n?n i? tasar?m? her sürücünün hayalidir. ?ift ?eritli d??emeye sahip spor koltuklara yerle?ip, g?sterge paneli ile g?zlerinize ziyafet ?ekebilirsiniz.
Detaylar
?? Tasar?m

Hem i?levsel hem de estetik MINI 5 Kap?'n?n i? tasar?m? her sürücünün hayalidir. ?ift ?eritli d??emeye sahip spor koltuklara yerle?ip, g?sterge paneli ile g?zlerinize ziyafet ?ekebilirsiniz.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源